logo
 
Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

ESPAZOS PROTEXIDOS

 • Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. PDF.
 • Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de interese local e a figura de espazo privado de interese natural. PDF.
 • Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. PDF.
 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. PDF.
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. PDF.
 • Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Modifica Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. PDF.
 • Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. PDF.
 • Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2009, sobre los espacios naturales en Europa (2008/2210(INI)). PDF.

Axudas para Espazos Protexidos

 • Orde do 28 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013 e 2014. PDF.
 • Orde do 28 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2014 e 2015, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). PDF.
 • Orde do 23 de setembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións públicas con cargo aos orzamentos xerais do Estado na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e se convocan para os exercicios orzamentarios dos anos 2015 e 2016. PDF.
 • Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el segundo Convenio de modificación y prórroga del Convenio de colaboración con la Junta de Galicia sobre actuaciones en materia de Red Natura 2000. PDF.
 • Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga al Convenio con la Junta de Galicia, sobre actuaciones de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal en materia de Red Natura 2000. PDF.
 • Resolución do 21 de decembro de 2011 pola que se fai pública a relación de beneficiarios de axudas ao abeiro da Orde do 10 de xuño de 2010 (DOG n.º 115, do 18 de xuño) pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para os anos 2010-2011 as axudas en materia de conservación dos recursos naturais e fomento de accións para a poboación local para o desenvolvemento sustentable dos espazos declarados como parques naturais na Comunidade Autónoma de Galicia, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2011 (DOG n.º 126, do 1 de xullo). PDF.

Espazos Naturais de Interese Local

 • Desestimación ENIL Fraga de Casas Vellas (Lalín, Pontevedra). PDF.
 • ENIL Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo, Pontevedra):
  • Orde do 26 de agosto de 2013 pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local o Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte no concello de Vigo (Pontevedra). PDF.
 • ENIL Illas de San Pedro:
  • Orde do 2 de novembro de 2017 pola que se declaran, de xeito provisional, como espazo natural de interese local as Illas de San Pedro, no Concello da Coruña. PDF.
 • ENIL Loio-Ruxidoira (Paradela, Lugo):
  • Orde do 13 de febreiro de 2013 pola que se declara, de xeito definitivo, como espazo natural de interese local o espazo Loio-Ruxidoira, no concello de Paradela (Lugo). PDF.
  • Decreto 40/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local Loio-Ruxidoira. PDF.
 • ENIL Puzo do Lago (Maside, Ourense):
  • Orde do 23 de xaneiro de 2014 pola que se declara, de xeito definitivo, como espazo natural de interese local o espazo Puzo do Lago, no concello de Maside. PDF.
  • Decreto 12/2014, do 30 de xaneiro, polo que se aproba o plan de conservación do espazo natural de interese local Puzo do Lago. PDF.
 • ENIL Ribeiras do Mero-Barcés (Abegondo, A Coruña):
  • Orde do 20 de setembro de 2016 pola que se declaran, de xeito provisional, como espazo natural de interese local as Ribeiras do Mero-Barcés, no concello de Abegondo. PDF.
 • ENIL Río Abelleira (Carral, A Coruña):
  • Orde do 14 de febreiro de 2017 pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local o espazo Río Abelleira, no concello de Carral. PDF.
 • ENIL Sistema dunar Praia América-Panxón (Nigrán, Pontevedra):
  • Orde do 4 de xullo de 2014 pola que se declara, de maneira provisional, como espazo natural de interese local o ecosistema dunar Praia América-Panxón, no concello de Nigrán. PDF.

Espazos Privados de Interese Natural

 • EPIN Lagos de Lousada:
  • ORDE  do  2  de  novembro  de  2017  pola  que  se  declaran,  de  xeito  provisional,  como espazo privado de interese natural Os Lagos de Lousada, no concello de Xermade. PDF.

Hábitats

 • Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se establecen tres listas patrón: la de las especies terrestres, la de las especies marinas y la de los hábitats terrestres, presentes en España. PDF.

Humidais de importancia internacional (Convenio de Ramsar)

 • Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Designación de nuevos humedales por parte de España. PDF.
 • Decreto 30/2015, do 5 de febreiro, polo que se aproba o Plan de conservación do humidal protexido Lagoa e areal de Valdoviño. PDF.

Monumentos naturais

 • Decreto 76/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural a Fraga de Catasós, no concello de Lalín (provincia de Pontevedra). PDF.
 • Decreto 77/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural o Souto da Retorta, no concello de Viveiro (provincia de Lugo). PDF.
 • Decreto 78/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural o Souto de Rozabales, no concello de Manzaneda (provincia de Ourense). PDF.
 • Decreto 11/2005, do 20 de xaneiro, polo que se declara a Praia das Catedrais como monumento natural. PDF.
 • Decreto 120/2012, do 26 de abril, polo que se declara monumento natural o pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós (Quiroga). PDF.

Paisaxes catalogadas/protexidas

 • Decreto 171/2012, do 1 de agosto, polo que se aproba o Catálogo da paisaxe da comarca paisaxística de Deza. PDF.
 • Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia. PDF.
 • Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. PDF.
 • Paisaxes culturais:
  • Arquipélago de Sálvora:
   • Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se incoa expediente para la declaración de bien de interés cultural, con la categoría de paisaje cultural, el archipiélago de Sálvora. PDF.
   • Decreto 49/2018, do 26 de abril, polo que se declara ben de interese cultural o arquipélago de Sálvora coa categoría de paisaxe cultural. PDF.
  • Ribeira Sacra: Resolución do 21 de decembro de 2017, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente para declarar a Ribeira Sacra ben de interese cultural, coa categoría de paisaxe cultural, e outros bens e manifestacións do patrimonio cultural material e inmaterial relacionados. PDF.

Parques Nacionais

 • Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración xeral do Estado- Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 5/2007, do 3 de abril, da rede de parques nacionais. PDF.
 • Decreto 174/2010, do 1 de outubro, polo que se desenvolve o réxime xurídico e se regula o procedemento para o outorgamento das concesións da illa de Ons. PDF.
 • Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. PDF.
 • Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. PDF.
 • Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. PDF.
 • Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición, funciones y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales. PDF.
 • Resolución de 21 de diciembre de 2016, de Parques Nacionales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se declara la reserva de dominio público marítimo-terrestre de la isla de Sálvora, en el municipio de Riveira, A Coruña, a favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con destino a la conservación y restauración de los sistemas naturales, así como a la utilización de las infraestructuras existentes. PDF.

Parques Naturais

 • Rede Galega de Parques Naturais
  • Decreto 148/2007, do 19 de xullo, polo que se determina a creación, composición e funcionamento do Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia. PDF.
  • Decreto 69/2016, do 19 de maio, polo que se crea a Rede de parques naturais de Galicia. PDF.
 • Baixa Limia-Serra do Xurés
  • Decreto 29/1992, do 11 de febreiro, sobre declaración do parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés. PDF.
  • Decreto 64/2009, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. PDF.
  • Decreto 401/2009, do 22 de outubro, polo que se declara o ámbito territorial do parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. PDF.
 • Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán
  • Decreto 139/1992, de 5 de xuño, polo que se declara parque natural o complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán. PDF.
 • Enciña da Lastra
  • Decreto 77/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais da Serra da Enciña da Lastra. PDF.
  • Decreto 157/2002, do 4 de abril, polo que se declara o parque natural da Serra da Enciña da Lastra. PDF.
 • Fragas do Eume
  • Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espacio natural das Fragas do Eume. PDF.
  • Decreto 218/1997, do 30 de xullo, polo que se declaran o parque natural das Fragas do Eume. PDF.
 • Invernadeiro
  • Decreto 166/1999, do 27 de maio, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Invernadeiro. PDF
 • Monte Aloia
  • Decreto 65/2009, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do parque natural do Monte Aloia. PDF.
 • Plans Reitores de Uso e Xestión
  • Resolución do 31 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se anuncia a licitación polo procedemento aberto, tramitación ordinaria, para a contratación do servizo de asesoramento á Dirección Xeral de Patrimonio Natural para a redacción da documentación preparatoria dos Plans Reitores de Uso e Xestión (PRUX) dos parques naturais Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro, Serra da Enciña da Lastra e Monte Aloia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. PDF.
 • Xuntas consultivas
  • Decreto 265/2007, do 28 de decembro, polo que se modifica a composición das xuntas consultivas dos parques naturais de Galicia. PDF.

Rede de Áreas Mariñas Protexidas

 • Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas especiales de conservación marinas de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y el área marina protegida y zona especial de conservación de El Cachucho. PDF.
 • Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal. PDF.
 • Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas de especial protección para las aves marinas de la Red Natura 2000. PDF.
Rede Natura 2000
 • Galicia:
  • Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. PDF.
  • Decreto 30/2015, do 5 de febreiro, polo que se aproba o Plan de conservación do humidal protexido Lagoa e areal de Valdoviño. PDF.
  • Orde do 11 de xullo de 2016 pola que se actualizan os límites xeográficos das zonas especiais de conservación de Galicia. PDF.
 • Listas de lugares de importancia comunitaria:
  • Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. PDF.
  • Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica continental. PDF.
  • Decisiones de la Comisión de 22 de diciembre de 2009, por las que se adoptan, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, unas terceras listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina, atlántica, continental, mediterránea y boreal.PDF.
  • Decisión de la Comisión de 10 de enero de 2011 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. PDF.
  • Decisión de ejecución de la Comisión de 18 de noviembre de 2011 por la que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. PDF.
  • Decisión de ejecución de la Comisión de 18 de noviembre de 2011 por la que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica continental. PDF.
  • Decisión de ejecución de la Comisión de 18 de noviembre de 2011 por la que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. PDF.
  • Decisiones de Ejecución de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, por la que se adopta las sextas listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria biogeográfica alpina, continental, panónica, macaronésica, atlántica, boreal, estépica, mediterránea y del Mar Negro. PDF.
  • Decisiones de Ejecución de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014, por la que se adopta las octavas listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, Boreal, Continental, Mediterránea y Panónica.
  • Decisiones de Ejecución de la Comisión, de 23 de diciembre de 2015, por la que se adoptan las novenas listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, Boreal, Continental, Mar Negro, Mediterránea y Panónica.
  • Decisiones de Ejecución de la Comisión, de 9 de diciembre de 2016, por la que se adoptan las décimas listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, Boreal, Continental, Mar Negro, Mediterránea y Panónica.
  • Decisiones de Ejecución de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se adoptan las listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de las regiones biogeográficas: undécimas listas para las regiones Alpina, Atlántica, Boreal, Continental y Mediterránea, novena para la región Panónica y quinta lista para la región del Mar Negro.
 • LICs mariños:
  • Orden AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba la propuesta de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León, ESZZ16002 Canal de Menorca, ESZZ12002 Volcanes de fango del Golfo de Cádiz y ESZZ12001 Banco de Galicia. PDF.
  • Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación de lugares de importancia comunitaria de la Región Marina Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas de conservación y se propone la ampliación de los límites geográficos de dos lugares de importancia comunitaria. PDF.
 • Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 2015-12-04 — Contribución al control de la adecuación de la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. PDF.
 • Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. PDF.
 • Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España.PDF.
 • Informe del Parlamento Europeo, de 6 de diciembre de 2000, sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE sobre los hábitats (2000/2111(INI)). PDF.
 • Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, por el que se actualiza el convenio en materia de Red Natura 2000. PDF.
 • Tribunal de Cuentas de la UE: Informe especial nº 1/2017 "Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la Red Natura 2000". PDF.

Reservas da Biosfera

 • Decreto 95/2017, do 21 de setembro, polo que se crea a Rede de reservas da biosfera de Galicia. PDF.
 • Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se publica la declaración de dos nuevas reservas de biosfera españolas: Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, entre España y Portugal. PDF.
 • Anuncio do 10 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se comunica a publicación na web da Consellería do Plan de acción da reserva da biosfera transfronteiriza Gerês-Xurés. PDF.
 • Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la marca «Reservas de la Biosfera Españolas». PDF.
 • Anuncio  do  28  de  abril  de  2017,  da  Dirección  Xeral  de  Patrimonio  Natural, polo que se fai público o Plan de xestión da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón. PDF do Anuncio. PDF do Plan de Xestión.

Zonas de Especial Protección para as Aves

 • Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas. PDF.

Arriba