logo
 
Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

 

ÁRBORES E BOSQUES

 • Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal. PDF. Modificación Anexos II, III e IV e regulación dos procedementos de autorización, declaración responsable e comunicación final de aproveitamentos madeireiros. PDF.
 • Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia. PDF.

Árbores

 • Decreto 76/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural a Fraga de Catasós, no concello de Lalín (provincia de Pontevedra). PDF.
 • Decreto 77/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural o Souto da Retorta, no concello de Viveiro (provincia de Lugo). PDF.
 • Decreto 78/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural o Souto de Rozabales, no concello de Manzaneda (provincia de Ourense). PDF.
 • Catálogo Galego de Árbores Senlleiras:
  • Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. PDF. Modificado polo Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro. PDF.
  • Orde do 9 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións senlleiras de Galicia, e se convocan para o ano 2015. PDF.
  • Actualizacións:
   • Orde do 3 de outubro de 2011 polo que actualiza o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. PDF
   • Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dous exemplares e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras, así como a descatalogación dunha árbore por morte biolóxica. PDF.
   • Orde do 22 de novembro 2017 pola que se actualiza o Catálogo galego de árbores senlleiras. PDF.

Axudas agroforestais UE

 • Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020. PDF.
 • Orde do 3 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2018 das axudas para o pagamento por compromisos silvoambientais e climáticos e de conservación de bosques, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. PDF.

Bosques

 • Galicia:
  • Decreto 306/2004, do 2 de decembro, polo que se crea o Consello Forestal de Galicia. PDF.
  • Lei 7/2012, de Montes, de Galicia. PDF.
 • Unión Europea:
  • Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones (UE) 29-05-2010 — «Política forestal: Los objetivos 20/20/20». PDF.
  • Dictamen del Comité de las Regiones — Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal. PDF.
  • Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006, hecho en Ginebra el 27 de enero de 2006. PDF.
  • Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de mayo de 2011, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre protección de los bosques e información forestal en la UE: Preparación de los bosques al cambio climático (2010/2106(INI)). PDF.
 • España:
  • Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. PDF.
  • Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. PDF.

Pragas

 • Pulguiña do carballo (Altica quercetorum).

   • Orde do 22 de maio de 1992. PDF. Corrección de erros. PDF.
   • Orde do 8 de febreiro de 1993. PDF.
   • Orde do 21 de marzo de 1994. PDF.
   • Orde do 16 de maio de 2008. PDF.
   • Orde do 8 de abril de 2010. PDF. Corrección de erros. PDF.

Arriba