logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

SGHN solicita a caducidade da concesión de augas para a Fábrica de Luz en Lugo

Lugo, 23-07-2017

Con data 01-12-2015, SGHN dirixiuse á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (en adiante CHMS), como órgano substantivo no expediente de declaración de impacto ambiental do proxecto de rehabilitación da minicentral hidroeléctrica Fábrica da Luz, e ampliación do caudal en 11.000 l/s (dun aproveitamento de 7.000 l/s de auga do río Miño) en Castro Romai, termo municipal de Lugo, promovido polo Concello de Lugo (BOE 189, 08-08-2012), solicitando:

 • A paralización inmediata e permanente das obras, executadas incumplindo o condicionado da Declaración de Impacto Ambiental (DIA), e a reversión das actuacións ao estado orixinal do treito fluvial.
 • A revisión de oficio e anulación da Resolución de Impacto Ambiental ao ser totalmente contraria á normativa ambiental (DC 92/43/CEE, Lei 42/2007, Lei 9/2001, Decreto 72/2004).

Ao incumprimento do condicionado da DIA, o Concello de Lugo engadiu o incumprimento das condicións e prazos polos que se lle autorizou a modificación das características da concesión para o aproveitamento hidroeléctrico, pois o 12-11-2016 venceu o prazo de 18 meses para a execución das obras (Condición específica 2ª da Resolución da CHMS do 06-05-2015), sen que, conforme ao establecido no Artigo 155.1 e 155.2 do RD 849/1986, do Regulamento do Dominio Público Hidráulico, se solicitase a suspensión de prazos ou unha prórroga para a execución das obras.

Ao incumprir sen xustificación obxectiva algunha os prazos de execución, son de aplicación as Condicións xerais 21ª e 22ª da Resolución da CHMS do 06-05-2015, así como o establecido no Artigo 66 do RDL 1/2001 (texto refundido da Lei de Augas) e no Artigo 162 do RD 849/1986 (Regulamento do Dominio Público Hidráulico), que determinan as circunstancias polas que se pode declarar a caducidade dunha concesión.

Por todo o anterior, SGHN ven de solicitar á Confederación Hidrográfica Miño-Sil (PDF) que RESOLVA aprobar o expediente H/27/93-0218, iniciado de oficio para declarar a extinción do dereito ao uso privativo das aguas para a produción de enerxía eléctrica na central de Fábrica da Luz no río Miño en Castro Romai, por incumprimento dos plazos previstos na concesión ao Concello de Lugo.

 

Outra vez a voltas coa praia fluvial de Lugo nunha Zona Núcleo da R.B. Terras do Miño

Lugo, 17-07-2017

Pois si, a instancias de SGHN a protección dunha das zonas núcleo da Reserva da Biosfera Terras do Miño e dos seus enormes valores ambientais semellaba garantida cun informe científico demoledor do Comité Español do Programa Home e Biosfera da UNESCO (PDF) e a decisión da Deputación de Lugo (Órgano Reitor da Reserva da Biosfera) de non continuar coa tramitación do proxecto comezada hai agora 6 anos.

Pero non, sorpresivamente, o portavoz do Grupo Municipal do BNG Asembleas Abertas en Lugo, seica a "título particular", presentou diante da Confederación Hidrográfica Miño-Sil unha proposta para o establecemento no tramo fluvial do río Miño (As Saamasas, Lugo) dunha instalación para facilitar o baño na canle fluvial.

Aínda máis sorpresivamente, despois dunha tramitación alegal e contraria á normativa ambiental vixente, dita solicitude obtivo o visto e prace do Presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil e da Dirección Xeral do Patrimonio Natural. En consecuencia, novamente, SGHN viuse obrigada a denunciar os feitos diante do Comité Español do Programa Home e Biosfera da UNESCO (PDF) e diante do Órgano Reitor da Reserva da Biosfera Terras do Miño (PDF) aos que, ademais da paralización de dito proxecto, SGHN solicita que investiguen os feitos e consideren o seu traslado á Fiscalía de Medio Ambiente.

 

"Rehabilitación" da Fábrica de Luz en Castro Romai (Lugo)

Xogando cos eufemismos e a conservación dos espazos naturais protexidos

Lugo, 02-12-2015

Co eufemismo de "rehabilitación" da antiga fábrica de luz e aumentando amplamente o caudal turbinado (de 7000 a 18000 l/s), o Concello de Lugo promoveu a posta en marcha dunha minicentral hidroeléctrica no interior dun Espazo Natural Protexido:

 • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais Parga-Ladra-Támoga (Decreto 72/2004).
 • Zona Especial de Conservación Parga-Ladra-Támoga (Decreto 37/2014; DOG nº 62, 31-03-2014).
 • Zona Núcleo da Reserva da Biosfera de Terras do Miño (Lei 42/2007).

O proxecto pon en perigo o estado ecolóxico do treito fluvial (Directiva Marco da Auga), así como da integridade do Espazo Natural Protexido, repercutindo de forma negativa sobre o estado de conservación dos hábitats e das especies protexidas presentes no ámbito de actuación do proxecto:

 • 5 hábitats de interese comunitario (3260, 3270, 6510, 6410, 6430), que se omitiron ou ocultaron na avaliación ambiental, e 1 de conservación prioritaria (91E0*) (Directiva 92/43/CEE).
 • 4 especies de flora, 4 de invertebrados, 3 de peixes, 9 de anfibios, 7 de réptiles, 93 de aves e 13 de mamíferos incluidos nos Anexos II ou IV da Directiva 92/43/CE, no Anexo I Directiva 2009/147/CE), ou nos catálogos español (Real Decreto 139/2011) ou galego de especies ameazadas (Decreto 88/2007). Resulta especialmente rechamante que o Estudo de Impacto Ambiental pretendese negar a presencia ben demostrada de especies como a lontra (Lutra lutra) e o nenúfar de río Nymphoides peltata.

A avaliación dos efectos do proxecto fose incorrecta ao non ter en conta os obxectivos de conservación do Espazo Protexido Rede Natura 2000 ZEC Parga - Ladra – Támoga (ES1120003) pero, ademais, estase a incumprir a Declaración de Impacto Ambiental durante a execución das obras, iniciadas o 13-11-2015 nun período contrario ao establecido na declaración de impacto ambiental: "As obras levaranse a cabo en épocas de estiaxe co fin de que os caudais a desviar sexan os mínimos posibles". A este grave incumprimento únese o feito de que os diques construídos sobre a canle do rio Miño sitúanse fóra da área establecida pola propia Declaración de Impacto, aínda que seguen a afectar ao espazo natural protexido ZEPVN - ZEC Parga - Ladra – Támoga (ES1120003). Por todo iso, SGHN ven de solicitar ao Presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (PDF):

 • Que ordene a inmediata e permanente paralización das obras conducentes á posta en funcionamento da antiga fábrica da Luz no Río Miño, Castro Romai, e esixa a reversióno das actuacións ao estado orixinal do treito fluvial.
 • Que se investigue, e no seu caso sancione, o grave incumprimento da Declaración de Impacto Ambiental levada a cabo dende o comezo da obras, dando traslado deste á Fiscalia Superior de Galicia.
 • Que se revise de oficio a Resolución de Impacto Ambiental e se proceda á súa anulación ao ser totalmente contraria á normativa ambiental (Directiva 92/43/CE,Lei 42/2007, Lei 9/2001, Decreto 72/2004).

Resposta da Confederación Hidrográfica do Miño Sil.

 

"Atilas ambientais" en pleno século XXI

Lugo-Santiago de Compostela, 27-05-2015

Segundo recollen novas de prensa de hoxe (por ex. La Voz de Galicia) e na propia web dos organizadores (www.farinatorace.com), o pasado sábado celebrouse a “Farinato Race Lugo 23-05-2015", carreira de obstáculos extremos:

 • Que contou coa participación de máis de 700 corredores que, cun custe de inscrición de 36 euros por persoa, terían reportado aos organizadores uns ingresos superiores aos 25.000 euros.
 • Que se celebrou en plena tempada de reprodución e crianza da fauna.
 • Que incluiu unha proba consistente en arrastrar con cadeas pneumáticos de automóvil ao longo da canle do río Rato, incluida na Reserva da Biosfera Terras de Miño, que é unha zona de cría de aves acuáticas e con presenza de Gasterosteus aculeatus peixe incluido na categoría de Vulnerable no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Que, como consecuencia lóxicamente esperable a pouco que alguén con sentido común reflexionase un chisquiño, a canle do río Rato, así como toda a flora e fauna que acubillaba, quedou literalmente arrasada despois da proba.

Á vista do acontecido, SGHN ven de dirixirse con carácter de urxencia á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (competente ao afectar un curso de auga da súa demarcación), á Deputación de Lugo (competente ao ser o órgano xestor da Reserva da Biosfera Terras do Miño) e á Dirección Xeral de Conservación da Natureza (competente por ter afectado a hábitats, especies e espazos protexidos) que informen a SGHN acerca das medidas que ten adoptado ou pensa adoptar para:

 • Exisir aos organizadores a reposición do ecosistema destruido ao seu estado previo.
 • Evitar que sucesos semellantes poidan repetirse no futuro en calquera lugar de Galicia.

Resposta da Dirección Xeral de Conservación da Natureza.
Resposta da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Segunda resposta da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

 

Parabéns e críticas pola xestión dos espazos naturais protexidos

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2013

Por motivos ben distintos, SGHN ven de remitir un escrito dándolle a noraboa ao Presidente da Deputación de Lugo (PDF), polas recentes decisións adoptadas polo Órgano Xestor da Reserva da Biosfera Terras do Miño, e outro moi crítico ao Conselleiro de Medio Ambiente (PDF), pola "orfandade" dos espazos naturais protexidos de Galicia durante a vaga de lumes do pasado mes de setembro.

Parabéns para a Deputación de Lugo

SGHN considera moi acertada a decisión do Órgano Reitor da Reserva da Biosfera Terras do Miño de solicitar ao Consello Científico do Comité Español do Programa MaB que realice unha avaliación científica e obxectiva das posibles repercusións que pode conlevar sobre o estado de conservación dos valores ambientais e culturais da Reserva de Biosfera Terras do Miño o permiso de exploración mineira Lago II (nº 6056) nun ámbito territorial de 396 cuadrículas mineiras. Dito proxecto afecta a unha parte importante da zona tampón e de transición da Reserva de Biosfera Terras do Miño, zonas éstas que funcionan como áreas de amortecemento de impactos para as zonas núcleo, nas cales deben primar os obxectivos de conservación da biodiversidade e xeodiversidade.

Ademais, SGHN apoia totalmente a petición do Órgano Reitor para que o Consello Científico do Comité Español do Programa MaB inste aos organismos autonómicos competentes en materia de avaliación ambiental, así como de conservación da natureza, para que integren a condición de Reserva de Biosfera, e por tanto Área Protexida por Instrumentos Internacionais de acordo á Lei 42/2007, dentro dos procedementos de avaliación e tramitación ambiental.

Críticas e preguntas para a Consellería de Medio Ambiente

Segundo información publicada no blog do colexio de Bogotá: “Don Rogelio Fernández Díaz, “Subdirector Xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade", de la "Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas" de la Xunta de Galicia ha visitado el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, de la Embajada de España en Colombia... acompañado por representantes de la empresa española EOSA,... impartiendo el Conversatorio "Espacios Naturales Protegidos de España", al que asistió todo el alumnado de Bachillerato. En la mesa el ponente... realizó un recorrido por las diferentes figuras de protección en España, centrándose en Red Natura 2000, Parques nacionales y Parques naturales.”

Tendo en conta o tempo necesario para a viaxe ata Bogotá, o Sr. Rogelio Fernández Díaz tivo que ausentarse do seu posto ao frente da Subdirección Xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade durante a grave vaga de lumes que asolaba Galicia nesas datas, mesmo cando o maior incendio do ano aínda queimaba, ou cando menos fumegaba, no Monte Pindo. A ausencia do Subdirector Xeral coincidiu no tempo co permiso por maternidade da actual Directora Xeral de Conservación da Natureza, que deixou aos espazos naturais galegos “orfos” dos seus máximos responsables durante a grave vaga de lumes que os asolaban.

Por todo iso, ao abeiro da lexislación europea (Directiva 2003/4/CE), española (Lei 38/1995 e Lei 27/2006) e galega (Lei 1/1995) que regulan o dereito de acceso á información sobre o medio ambiente, SGHN ven de solicitar ao Conselleiro de Medio Ambiente:

 • Que informe sobre se a viaxe a Bogotá (Colombia) do Subdirector Xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade se corresponde cun acto oficial da Consellería que vostede preside e, nese caso, informe sobre:
  • Cal foi o importe dos gastos abonados (dietas e desprazamento) e a que partida orzamentaria da Consellería se imputaron.
  • Cales son os motivos que xustificaron o lugar e o momento elexido para dita viaxe.
  • Cantos actos semellantes organizou durante o último ano a Consellería que vostede preside en centros educativos galegos para explicarlle aos estudantes galegos a rede de espacios naturais protexidos, así como en cantos deses actos participou o Subdirector Xeral de Espazos Naturais.
 • Que, se a devandita viaxe non era un acto oficial nin organizado pola Consellería, que preside informe sobre:
  • Cales son os motivos para autorizar unha viaxe non oficial mentres sobranceiros espazos naturais galegos eran pasto do lume.
  • Os contratos coa empresa EOSA asinados pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas dende que vostede a preside.

 

Máis proxectos de minería metálica por empresas canadianas

Agora nas Reservas da Biosfera Eo-Oscos-Burón e Terras do Miño

Santiago de Compostela, 22-04-2013

A Consellería de Economía e Facenda outorgou á empresa Goldquest Ibérica, S.L. o permiso de investigación mineira denominado Lago (expediente 6053) para recursos da sección C (cinc, chumbo, prata, cobre e outros) no termo municipal de Becerreá (Lugo) para unha superficie de 68 cuadrículas mineras (PDF). O permiso de investigación fora inicialmente solicitado pola empresa Lundin Mining Exploration, S.L., tamén canadiana (PDF).

Na actualidade está a información pública a petición dunha ampliación de dito permiso de exploración mineria, denominado Lago II (expediente 6056) para 396 cuadrículas mineiras (unhas 12.000 ha; PDF). Ademais de incluír unha importante superficie do LIC Serra de Foncuberta, contemplado na proposta de ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia actualmente en tramitación, as cuadrículas mineiras abarcadas polo permiso de investigación sitúanse case íntegramente en dous Reservas da Biosfera:

 • R.B. Río Eo-Oscos-Burón, con posibles afeccións directas sobre diversas zonas tampón e indirectas sobre a zona núcleo da cabeceira do río Eo, da que se situaría a escasa distancia. Unha afección á cabeceira do Eo podería ter consecuencias río abaixo, en zonas tampón da canle fluvial e tamén na desembocadura na Ría de Ribadeo, que é zona núcleo da Reserva, LIC e Zona Húmida de Importancia Internacional pola Convención de Ramsar.
 • R.B. Terras do Miño, con posibles afeccións directas a unha gran superficie na bacía alta do río Miño declarada como zona tampón para protexer as cabeceiras da multitude de ríos e regatos que drenan este territorio.

Por estes motivos, SGHN ven de solicitar ao Comité Español das Reservas da Biosfera (PDF):

 • Que realice de forma urxente e inmediata unha avaliación científica e obxectiva sobre o impacto deste permiso de investigación e a posible explotación mineira futura sobre o estado de conservación dos tipos de hábitats de interese comunitario e especies de flora e fauna estrictamente protexida no ámbito da Reserva da Biosfera Río Eo-Oscos-Burón e a Reserva da Biosfera de Terras do Miño.
 • Que os informes que se desprendan do mesmo se teñan en conta no proceso de avaliación decenal da Reserva da Biosfera Río Eo-Oscos-Burón e a Reserva da Biosfera de Terras do Miño, e sexan remitidos en consecuencia aos departamentos da UNESCO e da Rede Mundial de Reservas da Biosfera.

 

Denuncia da SGHN pola situación da Reserva da Biosfera Terras do Miño

O informe científico do Comité Español do Programa Home & Biosfera da a razón á SGHN

En maio de 2011 SGHN denunciou diante do Comité Español do Programa Home & Biosfera a situación da Reserva da Biosfera Terras do Miño pola multitude de problemas de conservación que viña arrastrando dende a súa creación en 2002:

 • Carencia de órganos de xestión, órgano de participación social, plan de acción e plan de ordenación dos recursos naturais para as zonas núcleo.
 • Actuacións con repercusións moi negativas sobre hábitats prioritarios na UE, hábitats de interese comunitario e especies estritamente protexidas.
 • Proxecto constructivo dunha praia fluvial na ribeira do río Miño, nas proximidades da cidade de Lugo, nunha área incluida íntegramente en zona núcleo.

A denuncia de SGHN tratouse na xuntanza do Comité Español do Programa Home & Biosfera celebrada o 19-07-2012, e o informe "Análise e valoración da situación da Reserva de Terras do Miño" elaborado polo seu Comité Científico (PDF) da totalmente a razón á SGHN e salienta que:

 • "Unha parte significativa da zona núcleo da Reserva da Biosfera de Terras do Miño non posúe na actualidade a declaración de espacio natural protexido".
 • "As zonas núcleo da Reserva da Biosfera de Terras do Miño carecen na actualidade de instrumentos de planeamento de ordenación, uso e xestión", pois, malia que o PORN do LIC Parga-Ladra-Támoga está elaborado dende 2005, seis anos despois a Xunta de Galicia aínda non o aprobou definitivamente co correspondente Decreto.
 • A estructura plantexada para os órganos de xestión "amosa un exceso de representación política, creándose unha estructura pouco áxil e sobre todo pouco participativa, que a priori non resulta a máis adecuada para afrontar os obxectivos de xestión dunha Reserva da Biosfera establecidos no Plan de Acción de Madrid (MAP) adoptado na XX sesión do CIC do MAB."
 • "Nos escritos remitidos á secretaría do M&B pola SGHN e o INLUDES se aluden a distintas actuacións desenvolvidas en zonas núcleo da Reserva da Biosfera de Terras do Miño, que resultan non só preocupantes, senon que indicarían un posible incumprimento dos obxectivos de conservación vinculados con estas zonas."
 • "A afección do proxecto constructivo da zona de baño sobre os distintos tipos de hábitats de interese comunitario e sobre as poblacións de especies protexidas indicadas, determina a incompatibilidade do mesmo cos obxectivos de conservación establecidos nesta área protexida. Espacio sobre o que se sustenta a delimitación e configuración da zona núcleo da Reserva da Biosfera de Terras do Miño."

Pódese dicir máis alto pero non máis claro. SGHN agarda que a Deputación de Lugo, o INLUDES e a Xunta de Galicia tomen boa nota das conclusións do Comité Científico do Comité Español do Programa Home & Biosfera e actúen en consecuencia.

 

SGHN pide unha avaliación científica urxente da situación

AS DESFEITAS NON DEIXAN DE AMEAZAR A RESERVA DA BIOSFERA "TERRAS DO MIÑO"

A Deputación Provincial de Lugo é a entidade xestora e responsable da Reserva da Biosfera de Terras do Miño, declarada pola UNESCO o ano 2002, pero que aínda non ten órganos de xestión e participación, plan de acción e Plan de Ordenación dos Recursos Naturais para as áreas núcleo.

Diante da pasividade de Deputación Provincial, Dirección Xeral de Conservación da Naturaleza e Confederación Hidrográfica Miño – Sil, a xestión das áreas núcleos tense realizado en moitos casos de forma contraria aos obxectivos de conservación da Reserva de la Biosfera de Terras do Miño, con actuacións que tiveron repercusións moi negativas sobre:

 • Hábitats prioritarios na UE: turbeiras de cobertor, turbeiras altas e uceiras húmidos na zona núcleo integrada no LIC Serra do Xistral.
 • Hábitats de interese comunitario: bosques de ribeira, lagoas, prados de sega e uceiras secas europeas, tanto en zona núcleo, como en zonas tampón ou de transición.
 • Especies estrictamente protexidas:
  • Desaparición da única poboación galega coñecida da planta Rhynchospora fusca (En Perigo de Extinción segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas).
  • Reducción da superficie ocupada pola planta Eryngium viviparum (Especie Prioritaria da DC 92/43/CEE e En Perigo de Extinción segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas).
  • Destrucción de áreas de cría e campeo de Tetrax tetrax (por regadios e intensificación agraría (especie En Perigo de Extinción segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas).
  • Ameaza á única zona de cría en España do mazarico real Numenius arquata polos proxectos de ampliación de actividades no aeródromo de Rozas (Castro de Rei).

A estas actividades destructivas xa realizadas na Reserva da Biosfera, únese agora o proxecto da Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Lugo para transformar en praia fluvial un treito do río Miño, próximo a Lugo cidade e que ostenta 3 figuras legais de protección: LIC Parga–Ladra–Támoga, Zona de Especial Protección dos Valores Naturais e zona núcleo da Reserva da Biosfera de Terras do Miño (alegacións SGHN do 30-05-2011). Dito proxecto redactouse sen considerar o estatus de espacio natural protexido nin as afeccións que tería sobre os hábitats de interese comunitario, hábitats prioritarios e sobre os núcleos de especies estrictamente protexidas pola normativa europea, española e galega (Unio pictorum bivalvo acuático, Luronium natans planta acuática, Isoetes fluitans fento acuático exclusivo de Galicia, Nymphoides peltata nenúfar de río).

Por todo estes motivos, o 30-05-2011 SGHN solicitou ao Comité Español das Reservas da Biosfera (ver PDF):

 • Unha avaliación científica e obxectiva sobre o estado de conservación dos tipos de hábitats de interese comunitario e especies de flora e fauna estrictamente protexidas no ámbito da Reserva da Biosfera de Terras do Miño.
 • Unha avaliación inmediata acerca das repercusións da construcción dunha praia fluvial no treito coñecido como “Los Robles” (Concello de Lugo) sobre a integridade ecolóxica do treito fluvial, os hábitats de interese comunitario e as especies de flora e fauna estrictamente protexidas.
 • Que ditos informes se teñan en conta no proceso de avaliación decenal da Reserva da Biosfera de Terras do Miño, e sexan remitidos en consecuencia aos departamentos da UNESCO e da Rede Mundial de Reservas da Biosfera.
 • Que, se a Diputación Provincial de Lugo non subsana as deficiencias (formais e organizativas) e a súa incapacidade actual de garantir a protección e conservación dos compoñentes do patrimonio natural e da biodiversidade, se promova oficialmente a eliminación de Terras do Miño da Rede Española de Reservas da Biosfera e da Rede Mundial das Reservas da Biosfera.

 

"PARQUE EÓLICO DA BIOSFERA" TERRAS DO MIÑO

Nas Reservas da Biosfera, as "zonas núcleo" están constituidas polos ecosistemas mellor conservados e máis representativos da Reserva, polo que gozan da maior protección legal que únicamente permite actividades compatibles coa conservación da paisaxe, os ecosistemas e as especies que contén. As "zonas tampón" rodean ás zonas "núcleo" e as actividades que nelas se desenvolven están organizadas de tal xeito que non sexan un obstáculo para os obxectivos de conservación das zonas núcleo.

Ao longo de 2011 a Xunta de Galicia comezou a tramitación ambiental de quince parques eólicos no ámbito da Reserva da Biosfera "Terras do Miño", catorce dos cales se situarían en "zonas tampón" cun total de 156 aeroxeneradores, a meirande parte dos cales terían unha altura de 99-120 m ata o buxe e un diámetro dos rotores de 101-112 m, pero algúns, precisamente no bordo mesmo dunha "zona núcleo" terían alturas de 120 m ata o buxe e diámetro dos rotores de 150 m polo que acadarían unha altura total de 195 m.

Por iste motivo, SGHN ven de solicitar á Presidenta do Comité Español de Reservas da Biosfera (a Ministra de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, PDF) que se realice de forma urxente e inmediata unha avaliación científica e obxectiva sobre o impacto desta avalancha de parques eólicos sobre o estado de conservación dos tipos de hábitats de interese comunitario e especies de flora e fauna estrictamente protexida no ámbito da Reserva da Biosfera de Terras do Miño. SGHN solicita tamén que o seu escrito, e os informes que do mesmo se desprendan, se teñan en conta no proceso de avaliación decenal da Reserva da Biosfera de Terras do Miño, e sexan remitidos en consecuencia aos departamentos da UNESCO e da Rede Mundial de Reservas da Biosfera.

RESERVA DA BIOSFERA “TERRAS DO MIÑO”

 Parque Eólico  Clave proxecto
Concello
Aeroxeneradores
Mw Altura Diámetro
*Monciro 2011/065 Castroverde, Pol 21 2 87 78
*Ligonde-San Simón 2011/097 Palas de Rei, Guntín, Monterroso 18 2 78 90
*Montes de Abellá-Lu/11 2011/109 Triacastela, Láncara, Becerreá 5 3 120 112
*Neda 2011/110 Abadin, A Pastoriza 11 3 120 112
*Carracedo 2011/119 A Pastoriza 3 3 120 112
Sasdónigas Fase II 2011/131 Mondoñedo 3 3 120 112
*Meda-Lu/11 2011/161 Lugo, Castroverde 16 3 99 101
*Serra da Lagoa 2011/162 Láncara, Baralla 16 3 99 101
*Friol 2011/164 Friol 7 3 84-112 112
*Canedo 2011/195 Valadouro 3 4,5 120 150
*Pastoriza-Rodeiro 2011/212 A Pastoriza 15 3 99 101
*Serra Punago-Vacariza 2011/213 Castroverde, Baralla, Baleira 16 3 99 101
*Serra da Lagoa-Lu/11 2011/215 Baralla 10 3 84 112
*Cordal de Ousá 2011/216 Friol, Outeiro de Rei, Begonte 7 3 99 101
*Serra do Punago 2011/217 Baralla 8 3 100 109

* O parque eólico atópase total ou parcialmente dentro dunha zona tampón da Reserva da Biosfera. Para os aeroxeneradores dase a potencia unitaria en megavatios e as dimensións en metros.

 

LIC, RESERVA DA BIOSFERA, HÁBITATS PRIORITARIOS... e mina a ceo aberto

En resposta á petición de informe, recibida da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, sobre Proyecto de Ampliación de Explotación dentro de la Concesión de Explotación “Villalba I” nº 5511, en el Término municipal de Begonte (Lugo) promovido por Explotación de Rocas Industriales S.A. (ERIMSA), SGHN presentou o 23-08-2011 as seguintes alegacións (ver PDF):

 1. O proxecto suporía a destrucción dunha superficie de 101.960 m2 de tres hábitats de conservación prioritaria na Unión Europea (“4020 Uceiras húmidas atlánticas de Erica ciliaris e Erica tetralix”, “91D0 Bosques turbosos” e 91E0 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior), circunstancia totalmente inaceptable pois non existen razóns imperiosas de interese público de primeiro orden (artigo 6 da DC 92/45/CEE, artigo 45 da Lei estatal 42/2007) para que sexan afectados por un proxecto de explotación de seixo metalúrxico e áridos para a construcción.
 2. Parte da explotación mineira a ceo aberto contemplada no proxecto suporía a degradación irreversible de parte dunha zona núcleo e dunha zona tampón da Reserva da Biosfera “Terras do Miño”, circunstancia, asimesmo, totalmente inaceptable pois como tal Reserva da Biosfera Española ten a consideración de espacio natural, baixo a tipoloxía de “Áreas Protexidas por Instrumentos Internacionais”, de acordo coa Lei estatal 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
 3. Sin chegar a afectalo directamente, unha boa parte da zona que se pretende explotar linda co LIC ES1120003 Parga-Ladra-Támoga e sitúase na súa mesma chaira de asolagamento, polo que o risco de afeccións indirectas é moi elevado.
 4. O plan de explotación presentado é inaceptable por canto contempla a explotación simultánea de ata 3 das 5 zonas para as que se solicita a ampliación (primeiro as 3N, 7 e 9; logo as 6, 8 y 9). Para garantir a efectiva recuperación ambiental das zonas explotadas, a explotación e a restauración deben progresar ao mesmo tempo, sendo aceptable como máximo ter unha zona en preparación para a súa explotación, unha zona en explotación e unha terceira xa en fase de restauración.
 5. En base á experiencia actual, o período de explotación para o que se solicita o proxecto (21 anos) resulta excesivo para permitir un control axeitado por parte da administración, quedando xeralmente á boa fe dos propietarios da explotación o cumprimento das labores de restauración da zona, tal como se especifican no proxecto.
 6. O plan de restauración contempla a utilización de especies invasoras.

Imaxe: Fotografía aérea da zona, obtida do SIGPAC (Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño).

Tendo en conta estes argumentos, SGHN solicitoulle á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, á Dirección Xeral de Conservación da Natureza e a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, que:

 1. En aplicación da DC 92/45/CEE e da Lei estatal 42/2007, non se autorice a explotación sobre os hábitats de conservación prioritaria na Unión Europea existentes na zona.
 2. En coherencia coa definición e obxectivos que para as “zonas núcleo” establecen La Estrategia de Sevilla, o Marco Estatutario da Rede Mundial das Reservas da Biosfera e o Plan de Acción de Madrid para as Reservas da Biosfera, non se autorice a explotación sobre áreas identificadas como zona núcleo.
 3. Para evitar afeccións indirectas sobre o LIC ES1120003 Parga-Ladra-Támoga se estableza un perímetro de protección mínimo de 50 m no cal non se autorice a explotación
 4. Se reduza o tempo autorizado de explotación.
 5. Baixo ningún concepto se inclúan especies vexetais alóctonas no proxecto de recuperación e se empreguen especies que teñan certificada a súa procedencia xenética en poboacións galaicas, ó obxecto de evitar a contaminación xenética das poboacións autóctonas. En especial non se debe permitir o uso de calquera Ray Grass (Lolium spp.), dado que ten consideración de especie invasora.