logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

Plan de Conservación do Monumento Natural "Praia das Catedrais"

Santiago-Lugo, 20-10-2014

O Monumento Natural Praia das Catedrais. creado mediante o Decreto 11/2005, recibe anualmente un elevado número de visitantes que, froito dunha deficiente xestión do uso público, desemboca nunha presenza descontrolada que afecta de xeito moi negativo e significativo tanto á percepción que os visitantes teñen do espazo natural, como á propia conservación dos valores ambientais que motivaron a súa protección legal. Estes problemas débense en boa medida a:
 • Unha deficiente delimitación que restrinxiu o M.N. das Catedrais a unha superficie de apenas 28,94 ha (entre medio terrestre e mariño) e cun límite oriental coincidente co Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), que zigzaguea polo cumio do acantilado deixando fóra áreas de grande valor xeolóxico - ambiental e dificultando enormemente a planificación racional do espazo.
 • Un conxunto de elementos artificiais mal concibidos (escaleira de baixada á praia, aparcadoiros, área recreativa, sendeiros e outras áreas artificializadas) que ocupan abusivamente máis dunha cuarta parte da superficie terrestre do espazo e que constitúen unha degradación paisaxística, estética e de conservación.

Como “tarxeta de presentación” do M.N. das Catedrais os visitantes atópanse con:

 • Unha área adicada á restauración cunha construción discordante coa paisaxe, a escasos 50 m do mar e cun xardín onde medran sen pudor varias especies catalogadas como invasoras polo RD 630/2013.
 • Un conxunto de postos de venda ambulante, ilegais segundo a normativa do Concello de Ribadeo e a Lei 42/2007.
 • Carteis publicitarios, incluído o uso de vehículos con propaganda, nos propios aparcadoiros ou na beirarrúa.
 • A inexistencia da máis mínima documentación sobre os valores do Monumento Natural, con indicacións e recomendacións para a visita.
 • Cunha rasante artificial formada por terra e entullos dentro do DPMT no treito de acantilado que discorre ao Leste da escaleira de acceso á praia.

En amplas zonas declaradas Monumento Natural e Zona Especial de Conservación (ZEC) e noutras que son só ZEC, o pisoteo descontrolado polos visitantes eliminou totalmente os hábitats prioritarios (o que supón un grave incumprimento da DC 92/43/CEE e da Lei 42/2007) e desencadenou a erosión do solo.

Como consecuencia da dinámica climática global e dos propios procesos evolutivos dos materiais xeolóxicos, detectáronse nos últimos anos caídas de pedras provenientes dos arcos e columnas pétreas, a estabilidade das cales podería estar comprometida.

Boa parte dos problemas que afectan ao M.N. de As Catedrais solucionaríanse facendo cumprir a lexislación vixente: Decreto 11/2005, Lei 9/2001, Lei 42/2007 (especialmente, o artigo 33.3), R.D. 630/2013 e DC 92/43/CEE e o resto resolveríanse elaborando e aplicando un Plan de Uso Público racional, sostible e comprometido cos obxectivos de conservación do espazo natural.

Imaxes coma a da esquerda, tomada en 1990, son case imposibles de obter na actualidade pola avalancha incontrolada de visitantes.

Pero o proceso de elaboración do Plan de xestión do M.N. As Catedrais (PDF) é de carácter impositivo (de arriba - abaixo) e nel non se buscou o diálogo, nin a participación pública, máis alá dos mínimos legais, cun prazo para presentación de alegacións de só 15 días naturais. Ademais, o documento sometido a información pública:

 • Amosa graves deficiencias e carencias de información, non cumprindo os mínimos de calidade esixible a un documento técnico.
 • Baséase nunha análise deficiente da capacidade de carga, a partires dos datos obtidos en dúas únicas xornadas de visita ao espazo.
 • A normativa non resulta axeitada.
 • A proposta de transformación do uso público nunha actividade de carácter administrativa e suxeita a unha autorización telemática non foi convenientemente definida e menos aínda contrastada, a súa posta en marcha pode afectar moi negativamente ao turismo de A Mariña, ademais de crear graves problemas en relación coa xestión do ZEC Ás Catedrais e o acceso público ao DPMT.
 • O documento carece de medidas concretas de actuación, de orzamentos e de cronograma.

Por todo o devandito, SGHN solicitou nas súas alegacións (PDF) que se retire o documento e que a DXCN aborde de forma mais participativa (abaixo - arriba) a elaboración dun novo plan coa tipoloxía dun Plan de Ordenación dos Recursos Naturais, empregando como área mínima de planificación o límite da ZEC Ás Catedrais e as zonas non catalogadas como área protexidas lindantes co actual Monumento Natural, chegando ata a liña do FEVE.