logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

GN Hábitat, Adega, SGO e SGHN amosan a súa preocupación

Danos pola "Vuelta Ciclista" na Vixía da Herbeira (ZEC Costa Ártabra)

A Coruña-Santiago, 02-09-2016

O Grupo Naturalista Hábitat, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), a Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO) e a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) amosan a súa preocupación polo impacto ambiental ocasionado pola “Vuelta Ciclista a España”, concretamente pola destrución de hábitats protexidos e o lixo esparexido na contorna da Vixía Herbeira (Cariño) e solicitan que se investiguen a fondo estes feitos, para aclarar o papel xogado pola Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cariño nesta obra presuntamente ilegal dentro dun espazo protexido.

En novembro de 2015, a Deputación Provincial da Coruña asinou un convenio con Unipublic, organizador da “Vuelta Ciclista a España”, no que se establecía que unha das etapas finalizaría na Vixía Herbeira.

A finais de xullo de 2016 comezaron as obras de creación dun aparcamento a carón da estrada CP-2205 na Vixía Herbeira, na zona da chegada da etapa prevista para o 23 de agosto dese ano.

A primeira intervención foi un desmonte en terreos parcialmente incluídos nun espazo protexido: o Lugar de Importancia Comunitaria ES1110002 “Costa Ártabra”. Seguidamente procedeuse a encher a área desmontada con grandes pedras, e antes do 14 de agosto de 2016 a zona desmontada asfaltouse totalmente, e comezou a usarse como aparcadoiro de vehículos.

Non temos constancia de que esta obra contase con calquera tipo de estudo ambiental, necesario tanto pola súa extensión como por afectar a un espazo natural protexido; nin tan sequera coa pertinente autorización do Servizo de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, polo que se podería cualificar de presuntamente ilegal.


Impacto ecolóxico

A zona afectada polas obras inclúe hábitats de interese comunitario considerados prioritarios que se atopaban dentro do propio espazo protexido, como o 4020 “Urceiras húmidas atlánticas de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix” e o 4030 “Urceiras secas europeas”.

Ademais, tras a chegada da etapa da “Vuelta Ciclista a España” á Vixía Herbeira o 23 de agosto de 2016, constatouse unha cantidade considerable de lixo (sobre todo plásticos) botado sen control polos arredores da zona da chegada, afectando a terreos dentro do espazo protexido. Este lixo continuaba sen ser recollido ao día seguinte.

ADECUACIÓNS "MEDIOAMBIENTAIS" NA PRAIA DE VILARRUBE (VALDOVIÑO)

A Delegación de Ferrol da Sociedade Galega de Historia Natural ven de presentar Alegacións ao Estudo de Impacto Ambiental do Proxecto de Recuperación e Restauración do Dominio Público Marítimo-Terrestre na Praia de Vilarrube (Valdoviño, A Coruña).

O Dunar de Vilarrube forma parte da Rede Natura 2000, como Lugar de Interese Comunitario (“Costa Ártabra”) e Zona de Especial Protección para as Aves. Está situado no fondo sur da Ría de Cedeira, enmarcado polos ríos Ferrerías e Das Mestas. Constitúe un espazo de alto interese pola diversidade de hábitats existentes e por presentar un notable estado de conservación.

Despois de manifestar a súa satisfacción pola evolución do ecosistema, pasados varios anos dende a demolición das construcións que invadían as dunas traseiras, esta entidade demanda operar con prudencia na presente fase, chamada de recuperación e restauración, preservando este importante espazo de maiores presións que as que soporta. Fai fincapé, así mesmo, na axeitada rexeneración dunha pequeña charca, actualmente moi deteriorada debido á existencia de canles artificiais de drenaxe e a presentar un estado de eutrofización preocupante. Alegacións Vilarrube. PDF

Fotografía: Zona en rexeneración natural afectada polo proxecto

Fotografía: Zona dunar afectada polo proxecto

Fotografía: Zona dunar afectada por futuras pasarelas

 

UN PROXECTO DE REFORESTACIÓN AMEAZA O LIC COSTA ÁRTABRA E A ZEPA COSTA DE FERROLTERRA-VALDOVIÑO

Verdegaia e a SGHN-Delegación de Ferrol veñen de demandar ós Delegados Provinciais do Servizo de Conservación da Natureza e de Medio Rural da Xunta de Galicia que ordenen a paralización inmediata dos traballos de desbroce e plantación de piñeiros nunhas 300 ha do Monte Comunal de San Xurxo integrado no LIC “Costa Ártabra” e na ZEPA “Costa de Ferrolterra-Valdoviño”. As razóns para esta petición son que ditos traballos silvícolas:

  • Ameazan con destruir tres hábitats naturais considerados de interese comunitario pola Directiva 92/43/CEE do 21 de maio, de Conservación dos Hábitats Naturais e da Flora e Fauna Silvestres: 2230 Dunas con céspedes de Malcolmietalia, 2130 Dunas fixas con vexetación herbácea (dunas grises) e 4020 Queirugais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix, os dous últimos considerados como hábitats prioritarios.
  • Afectarían gravemente a diversas especies de aves protexidas, entre elas Circus cyaneus (especie Invernante e paso migratorio, catalogada como Vulnerable), Asio flammeus (Invernante e en paso migratorio; rapaz moi escasa en Galicia), Alauda arvensis (poboación en declive), Sylvia undata (Nidificante, poboación en declive), Lanius collurio (Nidificante),Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica (especie invernante, catalogada En Perigo de Extinción).
  • Estanse a realizar sen o preceptivo estudio de avaliación de impacto ambiental.

Máis...