logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
 

 

 

Outro PE cunha deficiente avaliación de impacto ambiental, e van...

Parque eólico Mouriños (Cabana de Bergantiños e Zás)

Santiago, 19-07-2017

Lamentablemente, o proxecto de P.E. Mouriños continúa coa "tradición" da mala, ou nefasta, avaliación de impacto ambiental dos parques eólicos en Galicia. Así:

 • Avaliou de xeito moi incorrecto o impacto do parque eólico sobre a paisaxe:
  • Ao considerar nas análises de cuncas visuais unha altura media do aeroxeneradores de só 84 m (a altura ata o buxe) e non a altura total real dos aeroxeneradores (151 m na posición máis alta das pas dos rotores).
  • Ao non avaliar o impacto paisaxístico do parque eólico dende un dos miradores naturais máis coñecidos e apreciados da contorna: o situado no cumio do Monte Branco.
 • Avaliou de xeito claramente deficiente a fauna de aves e quirópteros, e por tanto o impacto potencial do parque eólico sobre eles, pois os traballos de campo se realizaron só nun mes (setembro de 2016) e non ao longo dun periodo anual completo. Ademais, pretende facer pensar que a mortalidade de vertebrados voadores por colisión contra os aeroxeneradores será moi baixa pero, en base as estimacións de Atienza et al. (2011) de que entre aves e morcegos en España morren de 153 a 551 individuos/Mw/ano, a mortalidade de vertebrados voadores ocasionada polas instalacións eólicas proxectadas (con 9,61 Mw) estaría entre 1470 e 5295 individuos anualmente.

Nas alegacións que ven de presentar diante da Consellería de Economía, Emprego e Industria (PDF) e da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (PDF), SGHN solicita:

 • Que o Estudio de Impacto AmbientalAvalíe con detalle e rigor as posibles afeccións do proxecto sobre:
  • Os hábitats de interese comunitario e de conservación prioritaria na UE (DC 92/43/CEE).
  • A paisaxe dende os miradores naturais máis coñecidos e apreciados da contorna, nomeadamente o situado no cumio do Monte Branco e tendo en conta a altura total real dos aeroxeneradores (151 m).
  • TODAS as especies incluidas no anexo I da Directiva Aves, na Directiva 92/43/CEE, no Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007).
  • Aa mortalidade de vertebrados terrestres nos viais de acceso (atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.) e dos vertebrados voadores contra os aeroxeneradores e os tendidos eléctricos.
 • Que se esixa ao promotor do proxecto o cumprimento das recomendacións de SEO/BirdLife (véxase Atienza et al., 2011) e da Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos (SECEMU; véxase González et al. 2013) para reducir o impacto do parque eólico sobre as poboacións de aves e de quirópteros.
 • Que se esixa ao promotor do proxecto a implementación dun Programa de Vixilancia Ambiental rigoroso que require prospeccións quincenais en inverno, semanais en primaveira e outono, e cada dous días en verán ( véxanse Atienza et al., 2011; González et al. 2013).

Para saber máis:
Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J. Valls y J. Domínguez. 2011. Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0). SEO/BirdLife, Madrid.
González, F., Alcalde, J. T. & Ibáñez, C. (2013). Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España. SECEMU. Barbastella, 6 (núm. especial): 1-31.

 

Entre 0,5 e 2 millóns de aves e morcegos morren cada ano nos aeroxeneradores galegos

Repotenciacións de Parques Eólicos: unha oportunidade para corrixir os erros do pasado

Santiago de Compostela, 19-04-2017

En 1996 a Consellería de Industria e Comercio encargou a realización do Proxecto de Ordenamento Eólico de Galicia (tamén chamado Plan Eólico Estratéxico de Galicia) á empresa privada APASA-GAMESA, que se converteu así en xuiz e parte ao ter naquela data o 22% da potencia eólica concedida en Galicia. De nada serviron os intentos de SGHN para coñecer os criterios de tal decisión (PDF), a queixa diante do Valedor do Pobo (PDF) e o amparo deste (PDF), nin as xestións diante dos grupos parlamentarios (PDF): a Consellería de Industria e Comercio simplemente se pechou en banda a facilitar dita información (PDF).

A consecuencia directa foi que na planificación eólica de Galicia se primasen os intereses empresariais obviando ou minusvalorando os criterios ambientais, facilitando unha avalancha de parques eólicos en terreos de moi elevado valor ambiental pero legalmente desprotexidos porque a Xunta de Galicia (casualmente?) tardou 12 anos (1992-2004) en elaborar un proposta de Rede Natura 2000 mínimamente aceptable en Bruselas. Ademais, os impactos ambientais agraváronse ao tolerar as Consellerías de Industria e de Medio Ambiente a tramitación fragmentada de pequenos parques eólicos “virtuais” próximos ou adxacentes, a miudo dunha mesma empresa, evitando así a avaliación dos efectos acumulativos e sinérxicos dos parques eólicos “reais” sobre o medio natural. Lamentablemente, en Galicia tamén é aplicable a conclusión do exhaustivo traballo de Atienza et al. (2011) sobre a enerxía eólica en España: “los parques eólicos no están siendo evaluados de forma adecuada y eso conlleva la autorización de muchos parques que están provocando elevados impactos ambientales”.

Xunto cos hábitats de interese ou de conservación prioritaria na UE (turbeiras de cobertor, uceiras húmidas,...) sepultados baixo pistas, gavias e plataformas de aeroxeneradores de parques eólicos que nunca se deberon construir, os vertebrados voadores son os que están a levar a peor parte do impacto da enerxía eólica en Galicia. En base as estimacións de Atienza et al. (2011) de que anualmente morren en España entre 4 e 18 millóns de aves e morcegos nos parques eólicos (153 a 551 individuos/Mw/ano) e a contribución de Galicia á potencia eólica de España (3289 dos 26671 Mw instalados), a mortalidade de vertebrados voadores ocasionada polas instalacións eólicas (aeroxeneradores e tendidos eléctricos) en Galicia estaría entre medio millón e case dous millóns de aves e morcegos anualmente.

Dimensións dos maiores aeroxeneradores (de momento) que se queren instalar en Galicia

Neste escenario de impacto ambiental inasumible e cos parques eólicos máis antigos perto do final da súa vida útil, nos últimos anos comezaron a presentarse proxectos de repotenciación de algúns deles (Capelada, Cabo Vilano) nos que se plantexa a substitución de moitos pequenos aeroxeneradores por uns poucos moito máis grandes, mantendo a potencia total instalada.

O razoable sería que a repotenciación dos parques eólicos existentes contemplase non só a “actualización tecnolóxica” dos mesmos, como pretenden as empresas solicitantes, senón tamén a súa “actualización ambiental” para corrixir os erros cometidos no pasado e conseguir que, ademais de renovable, a enerxía eólica en Galicia sexa o máis “amigable” posible co medio natural.

Lamentablemente non está a ser así, e a documentación dos efectos ambientais presentados polas peticionarias, ademais de revelar que os Programas de Seguemento Ambiental dos parques existentes non cumplen os requisitos mínimos necesarios, seguen a avaliar deficientemente os impactos sobre os espazos protexidos, os hábitats de interese para a conservación e as especies ameazadas.

Así acontece cos dous últimos proxectos de repotenciación de parques eólicos aos que SGHN ven de presentar as súas alegacións: PE Zás e PE Corme.

 

Integración Renovable Cabo Vilán:
Gas Natural-FENOSA recoñece que SGHN tiña razón

Santiago de Compostela, 15-02-2015

No trámite de consultas sobre decisión de someter a Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto “Integración Renovable Cabo Vilán” SGHN solicitou á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental que se desbotase a realización do proxecto no interior do LIC e ZEPA “Costa da Morte” (PDF) pois:

 • A enerxía eléctrica xenerada polo parque eólico de Cabo Vilán transpórtase e consúmese fóra do LIC e ZEPA “Costa da Morte” polo que non semella xustificado que o sistema de almacenamento a medio-longo prazo de enerxía eléctrica teña que estar “a pé de aeroxenerador” en lugar de, por exemplo, na subestación eléctrica máis próxima.
 • O sistema de almacenamento a medio-longo prazo de enerxía eléctrica contemplado no proxecto precisa do emprego dunha substancia tóxica (sulfato de vanadio) e outra moi corrosiva (ácido sulfúrico) en cantidades e concentracións non especificadas na documentación recibida, que únicamente sinala as dimensións dos tanques, uns 25.000 litros que no caso de ácido sulfúrico concentrado equivalerían a unhas 45 toneladas.

O pasado 15 de xaneiro, sorprendentemente, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental decidiu que non era preciso sometelo a avaliación de impacto ambiental, malia tratarse dun proxecto enerxético experimental prohibido en Rede Natura polo seu Plan Director (PDF). A decisión saltou rápidamente aos medios de comunicación (máis...), así como a resposta de Gas Natural-FENOSA afirmando que levaría a cabo o proxecto "coas máximas garantías" (máis...). Pero hoxe os medios de comunicación recollen a nova de que Gas Natural-FENOSA retira o seu plan pois “O proxecto, cuxo obxectivo é probar a aplicación da tecnoloxía de baterías de vanadio ao campo da xestión das enerxías renovables, non require desa localización específica para o seu desenvolvemento" (máis..., máis). Ou sexa o mesmo que dixo SGHN hai case ano e medio (PDF).

 

Proxecto de repotenciación Parque Eólico de Cabo Vilano
EIA = Estudio de Inutilidade Ambiental

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2014

Malia ser díficil conseguilo, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do proxecto é aínda pior ao que por desgraza (coa pasividade cómplice das autoridades ambientais e sectoriais) nos teñen acostumados este tipo de estudos, pois está literalmente plagado de erros, contradiccións, vaguidades, opacidades e eufemismos para “escurrir o bulto”.

 • Semella realmente increíble que o EIA dun proxecto enerxético conteña erros mesmo nos cálculos do incremento de potencia que se pretende instalar, que sería de 2,1 MW (un 53,8%) e non de 1,56 MW (un 40%) como se afirma. Qué rigor e fiabilidade cabe esperar do EIA dun proxecto de repotenciación que contén semellantes erros e contradicións no obxecto mesmo do proxecto?
 • Resulta imposible dilucidar se o EIA considera que o aeroxenerador Izar Bonus 1,2 MW, pertencente ao grupo ENEL Green Power ( X en verde na imaxe de abaixo) está ou non está incluido no parque eólico pois en 3 páxinas di que SI, en 4 páxinas aparece como incluido no “ámbito”, na “zona” ou nas “proximidades”e en 8 páxinas, explícita ou implícitamente, considérase NON incluido no P.E. Cabo Vilano.
 • O EIA non acaba de decidirse por se existe ou non afección a hábitats de interese prioritario na Unión Europea (Directiva 92/43/CEE) pois contradise contínuamente. Nega a existencia de hábitats prioritarios en 4 das páxinas, pero noutras 6 e no Plano “Hábitats naturales catalogados” recoñece explícitamente a existencia do hábitat prioritario *4040 Uceiras costeiras con Erica vagans en toda a zona do parque eólico antes e despois da repotenciación. Aínda máis, en 2 páxinas recoñece expresamente que “la tesela donde se sitúa el área de estudio, tiene un valor de conservación alto (valor 4) y se considera una Zona de Interés Prioritario para la Conservación (ZPDG-2).”
 • Nun mesmo parágrafo o EIA afirma que na zona “Se han localizado numerosas especies ... Tres de ellas aparecen en la Lista Roja de las Plantas Vasculares, dos en peligro y una con datos insuficientes e que "no consta la existencia de especies vegetales que merezcan una especial consideración desde el punto de vista de su conservación”. Por se fose pouca a contradición entre as dúas frases antes subliñadas, acto seguido no documento figura unha táboa que recoñece expresamente a presenza de Euphorbia uliginosa e Omphalodes littoralis ssp. gallaecica, dous taxóns considerados como “En perigo de extinción” na Lista Roja de las Plantas Vasculares de España e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Resulta francamente moi difícil de entender como para instalar 2 novos aeroxeneradores non se poida aproveitar ningún dos emprazamentos dos 22 aeroxeneradores aos que substituirán e se pretenda destruir máis superficie dun hábitat prioritario. Pretensión que, ademais, é rotundamente ilegal pois non existen razóns imperiosas de interese público de primeiro orden (artigo 6 da DC 92/45/CEE, artigo 45 da Lei estatal 42/2007) para que sexan afectados por un proxecto de parque eólico. Como mostra do despropósito que pretende perpetrar o promotor baste sinalar que:

 • No interior da poligonal de 18 ha que engloba os 22 aeroxeneradores existentes hai case 2.400 m de viais (equivalentes a 133 m/ha), malia o cal o promotor pretende construir 223 m de viais novos.
 • O promotor posúe actualmente uns 5 km de zanxas de canalizacións no interior do parque eólico, malia o cal pretende, inxustificadamente, abrir 855 m de novas zanxas.

Ademais, o EIA non tivo en conta, ou desbotou sen argumentos convincentes, as consideracións e esixencias feitas por tres departamentos da Xunta de Galicia e a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Por se todo o anterior fose pouco, para a revexetación dos terreos afectados polos movementos de terras, o plan de restauración contempla varias medidas que van dende preocupantes a moi alarmantes.

Máis...

Imaxes: Situación actual e proxectada do Parque Eólico de Cabo Vilano. Puntos amarelos, aeroxeneradores a sustituir. Puntos verdes, novos aeroxeneradores. Cruz verde, aeroxenerador a conservar. Liñas vermellas, canalizacións proxectadas. Liñas azuis, pista nova (esquerda) ou acondicionada (dereita). Liña violeta, hábitat prioritario.

 

Outra subdivisión de proxectos incumprindo a lexislación de AIA

ALEGACIÓNS AO PARQUE EÓLICO ACIBAL

A SGHN presentou o 31-12-2011 un escrito (PDF) á Consellería de Industria aportando unha serie de alegacións ó proxecto de construcción dun parque eólico no parque eólico Acibal, na provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2010/6-4; PDF), así como unha lista de suxerencias para reducir o impacto á fauna e flora local:

 • Modificación dos accesos, aproveitando outros existentes ó oeste do futuro parque e así evitar máis alteracións a unhas brañas bastante ricas flora e fauna de interese:
  • Flora: Drosera rotundifolia e Arnica montana
  • Anfibios: Lissotriton helveticus, Triturus marmoratus, Lissotriton boscai, Salamandra salamandra, Rana iberica, Pelophylax perezi, Hyla arborea, Discoglossus galganoi, Bufo bufo, Bufo calamita.
  • Réptiles: Podarcis bocagei, Lacerta schreiberi, Timon lepidus, Anguis fragilis, Chalcides striatus, Natrix natrix, Natrix maura, Malpolon monspessulanus, Coronella austriaca, Coronella girondica, Vipera seoanei.
  • Mamíferos: Canis lupus, Vulpes vulpes, Meles meles, Lutra lutra, Sus scrofa, Capreolus capreolus, Orictolagus cuniculus.
 • Construccións de pasos canadienses axeitados para evitar se converter en trampas para micromamíferos, anfibios e réptiles.

Por outra banda, hai tres anos presentouse un proxecto de liña de alta tensión nesta zona (L.A.T. 66 KV TIBO SAN JORGE, promovido por UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., (CLAVE: 2009/0206), que tivo unha resolución positiva por parte da Xunta de Galicia (PDF) malia pasar por dúas fragas de interese, en concreto ás fragas de A Picota e tamén á fraga de San Mamede de Amil, ambas masas forestais autóctonas considerables, dunha extensión que iguala ou supera as 50 Ha en cada caso, por tanto únicas no entorno das Rías Baixas (Ver fotografías, cortesía da Asoc. Lobo).

Dado que no proxecto do parque eólico non aparecen as liñas de conducción eléctrica, isto fainos supor que o proxecto de liña de alta tensión é subsidiario do proxecto de parque eólico. De feito esta liña de alta tensión prevé comunicar a presa hidráulica de San Xurxo de Sacos coa subestación de Tibó (Caldas de Reis). De ser este o único motivo do seu trazado, pasaría uns 10 km máis ó Norte, evitando a Serra do Acibal. De seren así, estarían contravindo a normativa Española e Europea por dividir un único proxecto en dous.

Por todos este motivos solicitouse un novo estudo de impacto ambiental que recolla ambosdous proxectos e as propostas realizadas pola SGHN.

 

Fotografías: Fragas de A Picota e de San Mamede de Amil (imaxes cortesía da Asociación Lobo).

 

"PARQUE EÓLICO DA BIOSFERA" TERRAS DO MIÑO

Nas Reservas da Biosfera, as "zonas núcleo" están constituidas polos ecosistemas mellor conservados e máis representativos da Reserva, polo que gozan da maior protección legal que únicamente permite actividades compatibles coa conservación da paisaxe, os ecosistemas e as especies que contén. As "zonas tampón" rodean ás zonas "núcleo" e as actividades que nelas se desenvolven están organizadas de tal xeito que non sexan un obstáculo para os obxectivos de conservación das zonas núcleo.

Ao longo de 2011 a Xunta de Galicia comezou a tramitación ambiental de quince parques eólicos no ámbito da Reserva da Biosfera "Terras do Miño", catorce dos cales se situarían en "zonas tampón" cun total de 156 aeroxeneradores, a meirande parte dos cales terían unha altura de 99-120 m ata o buxe e un diámetro dos rotores de 101-112 m, pero algúns, precisamente no bordo mesmo dunha "zona núcleo" terían alturas de 120 m ata o buxe e diámetro dos rotores de 150 m polo que acadarían unha altura total de 195 m.

Por iste motivo, SGHN ven de solicitar á Presidenta do Comité Español de Reservas da Biosfera (a Ministra de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, PDF) que se realice de forma urxente e inmediata unha avaliación científica e obxectiva sobre o impacto desta avalancha de parques eólicos sobre o estado de conservación dos tipos de hábitats de interese comunitario e especies de flora e fauna estrictamente protexida no ámbito da Reserva da Biosfera de Terras do Miño. SGHN solicita tamén que o seu escrito, e os informes que do mesmo se desprendan, se teñan en conta no proceso de avaliación decenal da Reserva da Biosfera de Terras do Miño, e sexan remitidos en consecuencia aos departamentos da UNESCO e da Rede Mundial de Reservas da Biosfera.

RESERVA DA BIOSFERA “TERRAS DO MIÑO”

 Parque Eólico  Clave proxecto
Concello
Aeroxeneradores
Mw Altura Diámetro
*Monciro 2011/065 Castroverde, Pol 21 2 87 78
*Ligonde-San Simón 2011/097 Palas de Rei, Guntín, Monterroso 18 2 78 90
*Montes de Abellá-Lu/11 2011/109 Triacastela, Láncara, Becerreá 5 3 120 112
*Neda 2011/110 Abadin, A Pastoriza 11 3 120 112
*Carracedo 2011/119 A Pastoriza 3 3 120 112
Sasdónigas Fase II 2011/131 Mondoñedo 3 3 120 112
*Meda-Lu/11 2011/161 Lugo, Castroverde 16 3 99 101
*Serra da Lagoa 2011/162 Láncara, Baralla 16 3 99 101
*Friol 2011/164 Friol 7 3 84-112 112
*Canedo 2011/195 Valadouro 3 4,5 120 150
*Pastoriza-Rodeiro 2011/212 A Pastoriza 15 3 99 101
*Serra Punago-Vacariza 2011/213 Castroverde, Baralla, Baleira 16 3 99 101
*Serra da Lagoa-Lu/11 2011/215 Baralla 10 3 84 112
*Cordal de Ousá 2011/216 Friol, Outeiro de Rei, Begonte 7 3 99 101
*Serra do Punago 2011/217 Baralla 8 3 100 109

* O parque eólico atópase total ou parcialmente dentro dunha zona tampón da Reserva da Biosfera. Para os aeroxeneradores dase a potencia unitaria en megavatios e as dimensións en metros.

 

REPOTENCIACIÓN DO PARQUE EÓLICO DA CAPELADA: Sí, con condicións

En relación coa Consulta sobre Contido do Estudio de Impacto Ambiental (EIA) dos proxectos de Repotenciación dos Parques Eólicos Capelada I e II (Ortigueira, Cariño e Cedeira; A Coruña), SGHN ven de respostar á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (ver PDF) que:

 • A interpretación torticeira da normativa legal sobre avaliación de impacto ambiental permitiu no seu momento (anos 1995-97) a tramitación por separado dos proxectos de Parques Eólicos Capelada I e II sen avaliar os seus efectos acumulativos e sinérxicos malia que pertencen a un mesmo promotor e os seus aeroxeneradores están entremezclados nun espazo de apenas 5 x 3 km.
 • Os arquivos de documentación recibidos reflicten sen dúbida algunha que son un só proxecto subdividido artificiosamente, polo que debera realizarse un único Estudio de Impacto Ambiental para os proxectos de Repotenciación dos P.E. Capelada I e II, no que se avalíen os efectos sinérxicos e acumulativos dos mesmos e cos parques eólicos existentes ou proxectados, do mesmo ou doutros promotores, na Área de Desenvolvemento Eólico Capelada.
 • O incumprimento do espírito e a letra da Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, permitiu que 77 dos 95 aeroxeneradores dos P.E. Capelada I e II se situasen sobre hábitats de conservación prioritaria malia que non existían razóns imperiosas de interese público de primeiro orden (artigo 6 da DC 92/43/CEE) para que fosen afectados por proxectos de P.E. Non se pode repetir agora o mesmo despropósito e, xa que logo, non é aceptable a instalación do aeroxenerador B-5 e especialmente, o B-4 do Parque Eólico Capelada II en hábitats de conservación prioritaria non afectados actualmente pola infraestrutura eólica da zona.
 • Os proxectos de Repotenciación dos Parques Eólicos Capelada I e II (aumentando nun 24% a potencia total instalada) supoñen unha mellora respecto á situación actual, pois a forte redución do número total de aeroxeneradores (de 95 a 13):
  • Reducirá de 77 a 6 os aeroxeneradores que se atopan sobre hábitats de conservación prioritaria.
  • Reducirá de 70 a 7 os aeroxeneradores dentro do LIC ES1110002 Costa Ártabra.
  • Reducirá nun 61% a superficie total barrida polos rotores, polo que é esperable unha menor afección sobre a fauna de aves e quirópteros. Non embargante, o EIA debería analizar os datos dispoñibles de mortandade de aves e morcegos contra os aeroxeneradores existentes para determinar se algún(s) emprazamento(s) son máis perxudiciais para ditas especies, sobre todo as incluidas no Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007), e telo en conta na decisión de ubicación dos novos aeroxeneradores.
 • A reducción de aeroxeneradores será especialmente benvida nesta zona, tendo en conta o elevadísimo número existente actualmente pois, nun día despexado, dende o miradoiro da Herbeira son visibles case 1.100 aeroxeneradores.

Fotografía: Algúns dos aeroxeneradores do Parque Eólico Capelada I a sustituir.

Fotografía: Ampliación da imaxe anterior na que se pode apreciar unha parte dos 1100 aeroxeneradores visibles dende o miradoiro da Herbeira.

 

MÁIS AEROXENERADORES, MÁIS GRANDES AÍNDA

Imaxe: Representación a escala dos novos aeroxeneradores e dun campo de fútbol homologado para partidos internacionais

Continúa a auténtica avalancha de novos parques eólicos (P.E.) en Galicia: no que vai de 2011 SGHN personouse no trámite de información pública de 86 proxectos repartidos por toda Galicia.

Se a primeiros de ano chamaban a atención os novos aeroxeneradores de 3.000 kW de potencia con alturas de 112 m ata o buxe e pás de 60 m (máis...), nos últimos proxectos sometidos a información pública (P.E. Canedo e P.E. Figueiras, nos concellos de Alfoz, Mondoñedo e O Valadouro; Lugo) contémplase empregar aeroxeneradores de 4.500 kW de potencia con alturas de 120 m ata o buxe e pás de 75 m, o que fai unha altura total máxima de 195 m.

Para facerse unha idea das dimensións dos aeroxeneradores contemplados pode indicarse que:

 • A altura do fuste ata o buxe supera en 10-15 m a lonxitude da Praza do Obradoiro ou a dun campo de fútbol homologado para partidos internacionais.
 • A lonxitude dunha pá sobrepasa en 4-5 m a largura da Praza do Obradoiro ou a do devandito campo de fútbol homologado.
 • En cada xiro do rotor, as pás barren unha superficie de 17.700 m2, que duplica amplamente á da Praza do Obradoiro ou a dun campo de fútbol.

Á vista das enormes dimensións dos aeroxeneradores contemplados, SGHN ven de solicitar á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Xunta de Galicia que se:

 • Avalíe moi detalladamente o forte impacto paisaxístico previsible.
 • Extremen as medidas para minimizar as afeccións á fauna (aves e morcegos.

 

DEZ NOVOS PARQUES EÓLICOS A INFORMACIÓN PÚBLICA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011

No primeiro trimestre de 2011, a SGHN personouse no proceso de consultas sobre o impacto ambiental de dez novos parques eólicos (5 na provincia de A Coruña, 1 na de Lugo, 3 na de Pontevedra e 1 entre Pontevedra e Ourense) promovidos ó abeiro da Orde do 29 de marzo de 2010 para a asignación de 2.325 MW de potencia na modalidade de novos parques eólicos en Galicia (PDF do DOG).

A análise da documentación recibida revelou que todos 6 dos novos parques eólicos poderían ter impactos directos sobre hábitats de conservación prioritaria na Unión Europea e que a totalidade dos proxectos poderían afectar, en maior ou menor grao, a especies vulnerables ou en perigo de extinción (entre 4 e 13 segundo o parque) de acordo cos catálogos nacionais e galego de especies ameazadas. Por iso, a SGHN solicitou á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que todos os proxectos se sometan a Estudios de Impacto Ambiental que :

 1. Avalíen os efectos sobre ó hábitat de conservación prioritaria “4020 Daboecion cantabricae” e as posibles alternativas para minimizalos.
 2. Avalíen con detalle e rigor as posibles afeccións do proxecto sobre as especies incluidas nos Libros Vermellos estatais e no Catálogo Galego de Especies ameazadas presentes na zona e contemplen a adopción de medidas mitigadoras:
  • Anfibios e micromamíferos: mortandade nos viais de acceso por atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.
  • Aves e quirópteros: mortandade por impacto cos aeroxeneradores e perturbacións sobre a súa utilización dos hábitats na contorna do parque eólico durante todas as fases do ciclo vital.
  • Contemple a inclusión de todas as medidas preventivas e/ou correctoras recomendadas nos Plans de conservación de especies ameazadas que teña elaborados (ou en elaboración) a Xunta de Galicia de acordo co previsto nos artigos 15 e 16 do Decreto 88/2007.
 3. Avalíen a mortandade de anfibios, réptiles, aves e mamíferos nos viais de acceso (atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.) e a adopción de medidas eficaces para mitigala.
 4. Avalíen os efectos acumulativos e/ou sinérxicos cos parques eólicos xa existentes nun radio de 2 km.

Imaxe: Distribución das "Áreas de desenvolvemento eólico" contempladas Orde do 29 de marzo de 2010 para a asignación de 2.325 MW de potencia na modalidade de novos parques eólicos en Galicia.

Parque eólico 

Promotor

Concellos

Hábitats prioritarios

Especies ameazadas

Ruña II

Eurovento

Mazaricos e Dumbría (C)

2

4

Acibal

Norvento

Moraña e Barro (Po)

2

13

Alto das Agras Ii

Eurovento

Mazaricos, Muros e Carnota (C)

2

8

Ampliación Deva II

Eurovento

Cañiza e Covelo (Po), Melón (Ou)

1

11

Ampliación de Virxe

Eurovento

Mazaricos, Muros e Carnota (C)

2

7

Cabanelas

Gamesa

A Estrada e Forcarei (Po)

7

Monte Tourado

Sistemas Energéticos Edreira

Vimianzo (C)

1

4

Navallos

ENEL Green Power España

Baralla e Castroverde (Lu)

8

Pico Touriñán

Eólicos Touriñán

A Estrada, Cerdedo e Campo Lameiro (Po)

4

Santa Comba

Eólica Galenova

Santa Comba, Val do Dubra e A Baña (C)

5

 

PROXECTO DE PARQUE EÓLICO SANTA COMBA
Con aeroxeneradores que doblan en altura ós actuais

En relación coas Consultas sobre contido do Estudio de Impacto Ambiental do proxecto Parque Eólico Santa Comba (Santa Comba, Val do Dubra e A Baña, A Coruña), promovido por Eólica Galenova SL, clave 2010/0207, a SGHN ven de presentar as seguintes alegacións (PDF):

 • De acordo de acordo coa documentación recibida e coa Directiva 92/43/CEE, o proxecto non afectaría directamente a hábitats de conservación prioritaria na Unión Europea.
 • De acordo coa documentación recibida e coas categorías contempladas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007), o proxecto podería afectar a 5 especies catalogadas como vulnerables (Chioglossa lusitanica, Rana iberica, Circus pygargus, Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis).
 • De acordo coa documentación recibida, os infructuosos estudios de campo feitos na zona para a prospección da rapina cincenta Circus pygargus realizáronse nunha época do ano (“marzo de 2009") excesivamente temperán tendo en conta a fenoloxía desta especie migratoria en Galicia, con primeiras datas de chegada na última semana de marzo.

Por todo o cal, a SGHN ven de solicitar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que o Estudio de Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto:

 • Avalíe os posibles efectos sinérxicos e acumulativos co Parque Eólico Vilamartiño, do mesmo promotor e situado a menos de 2 km de distancia.
 • Avalíe con detalle as posibles afeccións do proxecto sobre as especies incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas presentes na zona e contemple a adopción de medidas mitigadoras:
  • Chioglossa lusitanica e Rana iberica: mortandade nos viais de acceso por atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.
  • Circus pygargus, Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis: mortandade por impacto cos aeroxeneradores e perturbacións sobre a súa utilización dos hábitats na contorna do parque eólico durante todas as fases do ciclo vital.
  • Inclúa todas as medidas preventivas e/ou correctoras recomendadas nos Plans de conservación de Chioglossa lusitanica, Rana iberica, Circus pygargus, Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis, que teña elaborados (ou en elaboración) a Xunta de Galicia de acordo co previsto nos artigos 15 e 16 do Decreto 88/2007.
 • Avalíe a mortandade de anfibios, réptiles, aves e mamíferos nos viais de acceso (atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.) e a adopción de medidas eficaces para mitigala.

Debuxo a escala no que, de esquerda a dereita, se compara a altura dos aeroxeneradores máis habituais na actualidade en Galicia, a Torre de Hércules, os aeroxeneradores proxectados no PE Santa Comba e a Torre Eiffel.

 

PROXECTO DE PARQUE EÓLICO NO MONTE TOURADO (VIMIANZO)
Afectaría a un hábitat prioritario e a catro especies ameazadas

En relación coas Consultas sobre decisión de Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto Parque Eólico Monte Tourado (Vimianzo, A Coruña), promovido por Sistemas Energéticos Edreira, SAU, clave 2010/0212, a SGHN ven de presentar as seguintes alegacións (PDF):

 • De acordo coa documentación recibida e coa Directiva 92/43/CEE, os viais de acceso do proxecto atravesarían o hábitat Brezais húmidos Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris, de conservación prioritaria na Unión Europea.
 • De acordo coa documentación recibida e coas categorías contempladas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007), o proxecto podería afectar a tres especies catalogadas como vulnerables (Rana iberica, Circus pygargus e Rhinolophus ferrumequinum) e a unha considerada en perigo de extinción (Tetrax tetrax).

Por todo o cal, a SGHN ven de solicitar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que o Estudio de Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto:

 • Avalíe trazados alternativos dos viais de acceso para non afectar ó hábitat de conservación prioritaria Brezais húmidos Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris.
 • Avalíe con detalle as posibles afeccións do proxecto sobre as especies incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas presentes na zona e contemple a adopción de medidas mitigadoras:
  • Rana iberica: mortandade nos viais de acceso por atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.
  • Circus pygargus, Tetrax tetrax e Rhinolophus ferrumequinum: mortandade por impacto cos aeroxeneradores e perturbacións sobre a súa utilización dos hábitats na contorna do parque eólico durante todas as fases do ciclo vital.
  • Inclúa todas as medidas preventivas e/ou correctoras recomendadas no Plan de recuperación de Tetrax tetrax e nos Plans de conservación de Rana iberica, Circus pygargus e Rhinolophus ferrumequinum, que teña elaborados (ou en elaboración) a Xunta de Galicia de acordo co previsto nos artigos 15 e 16 do Decreto 88/2007.
 • Avalíe a mortandade de anfibios, réptiles, aves e mamíferos nos viais de acceso (atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.) e a adopción de medidas eficaces para mitigala.

Parque_eolico