logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

 

SGHN solicita a caducidade da concesión de augas para a Fábrica de Luz en Lugo

Lugo, 23-07-2017

Con data 01-12-2015, SGHN dirixiuse á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (en adiante CHMS), como órgano substantivo no expediente de declaración de impacto ambiental do proxecto de rehabilitación da minicentral hidroeléctrica Fábrica da Luz, e ampliación do caudal en 11.000 l/s (dun aproveitamento de 7.000 l/s de auga do río Miño) en Castro Romai, termo municipal de Lugo, promovido polo Concello de Lugo (BOE 189, 08-08-2012), solicitando:

  • A paralización inmediata e permanente das obras, executadas incumplindo o condicionado da Declaración de Impacto Ambiental (DIA), e a reversión das actuacións ao estado orixinal do treito fluvial.
  • A revisión de oficio e anulación da Resolución de Impacto Ambiental ao ser totalmente contraria á normativa ambiental (DC 92/43/CEE, Lei 42/2007, Lei 9/2001, Decreto 72/2004).

Ao incumprimento do condicionado da DIA, o Concello de Lugo engadiu o incumprimento das condicións e prazos polos que se lle autorizou a modificación das características da concesión para o aproveitamento hidroeléctrico, pois o 12-11-2016 venceu o prazo de 18 meses para a execución das obras (Condición específica 2ª da Resolución da CHMS do 06-05-2015), sen que, conforme ao establecido no Artigo 155.1 e 155.2 do RD 849/1986, do Regulamento do Dominio Público Hidráulico, se solicitase a suspensión de prazos ou unha prórroga para a execución das obras.

Ao incumprir sen xustificación obxectiva algunha os prazos de execución, son de aplicación as Condicións xerais 21ª e 22ª da Resolución da CHMS do 06-05-2015, así como o establecido no Artigo 66 do RDL 1/2001 (texto refundido da Lei de Augas) e no Artigo 162 do RD 849/1986 (Regulamento do Dominio Público Hidráulico), que determinan as circunstancias polas que se pode declarar a caducidade dunha concesión.

Por todo o anterior, SGHN ven de solicitar á Confederación Hidrográfica Miño-Sil (PDF) que RESOLVA aprobar o expediente H/27/93-0218, iniciado de oficio para declarar a extinción do dereito ao uso privativo das aguas para a produción de enerxía eléctrica na central de Fábrica da Luz no río Miño en Castro Romai, por incumprimento dos plazos previstos na concesión ao Concello de Lugo.

 

"Rehabilitación" da Fábrica de Luz en Castro Romai (Lugo)

Xogando cos eufemismos e a conservación dos espazos naturais protexidos

Lugo, 02-12-2015

Co eufemismo de "rehabilitación" da antiga fábrica de luz e aumentando amplamente o caudal turbinado (de 7000 a 18000 l/s), o Concello de Lugo promoveu a posta en marcha dunha minicentral hidroeléctrica no interior dun Espazo Natural Protexido:

  • Zona de Especial Protección dos Valores Naturais Parga-Ladra-Támoga (Decreto 72/2004).
  • Zona Especial de Conservación Parga-Ladra-Támoga (Decreto 37/2014; DOG nº 62, 31-03-2014).
  • Zona Núcleo da Reserva da Biosfera de Terras do Miño (Lei 42/2007).

O proxecto pon en perigo o estado ecolóxico do treito fluvial (Directiva Marco da Auga), así como da integridade do Espazo Natural Protexido, repercutindo de forma negativa sobre o estado de conservación dos hábitats e das especies protexidas presentes no ámbito de actuación do proxecto:

  • 5 hábitats de interese comunitario (3260, 3270, 6510, 6410, 6430), que se omitiron ou ocultaron na avaliación ambiental, e 1 de conservación prioritaria (91E0*) (Directiva 92/43/CEE).
  • 4 especies de flora, 4 de invertebrados, 3 de peixes, 9 de anfibios, 7 de réptiles, 93 de aves e 13 de mamíferos incluidos nos Anexos II ou IV da Directiva 92/43/CE, no Anexo I Directiva 2009/147/CE), ou nos catálogos español (Real Decreto 139/2011) ou galego de especies ameazadas (Decreto 88/2007). Resulta especialmente rechamante que o Estudo de Impacto Ambiental pretendese negar a presencia ben demostrada de especies como a lontra (Lutra lutra) e o nenúfar de río Nymphoides peltata.
A avaliación dos efectos do proxecto fose incorrecta ao non ter en conta os obxectivos de conservación do Espazo Protexido Rede Natura 2000 ZEC Parga - Ladra – Támoga (ES1120003) pero, ademais, estase a incumprir a Declaración de Impacto Ambiental durante a execución das obras, iniciadas o 13-11-2015 nun período contrario ao establecido na declaración de impacto ambiental: "As obras levaranse a cabo en épocas de estiaxe co fin de que os caudais a desviar sexan os mínimos posibles".

A este grave incumprimento únese o feito de que os diques construídos sobre a canle do rio Miño sitúanse fóra da área establecida pola propia Declaración de Impacto, aínda que seguen a afectar ao espazo natural protexido ZEPVN - ZEC Parga - Ladra – Támoga (ES1120003). Por todo iso, SGHN ven de solicitar ao Presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (PDF):

  • Que ordene a inmediata e permanente paralización das obras conducentes á posta en funcionamento da antiga fábrica da Luz no Río Miño, Castro Romai, e esixa a reversióno das actuacións ao estado orixinal do treito fluvial.
  • Que se investigue, e no seu caso sancione, o grave incumprimento da Declaración de Impacto Ambiental levada a cabo dende o comezo da obras, dando traslado deste á Fiscalia Superior de Galicia.
  • Que se revise de oficio a Resolución de Impacto Ambiental e se proceda á súa anulación ao ser totalmente contraria á normativa ambiental (Directiva 92/43/CE, Lei 42/2007, Lei 9/2001, Decreto 72/2004).

Resposta da Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
http://www.sghn.org/Incoación expediente sancionador pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
Resposta do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente