logo

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

Buscador en www.sghn.org
SGHN Xeral As Mariñas Ferrol Ourense Pontevedra Museo Astronomía
En www.sghn.org
 
line decor
  INICIO
line decor

 

 

 

 

  
 

 

Celebración do Día Mundial do Medio Ambiente e 25º aniversario do Parque Natural

Pésimo exemplo da Consellería de Medio Ambiente no PN de Corrubedo

Santiago de Compostela, 21-06-2017

O pasado 5 de xuño o Día Mundial do Medio Ambiente celebrouse oficialmente en Galicia no Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixan (Ribeira, A Coruña), xa que coincidindo con esta data celebrábase o 25 aniversario da súa creación (Decreto 139/1992). O P.N. do Complexo Dunar de Corrubedo, un dos escasos Parques Naturais de Galicia e o único de ámbito litoral, acubilla nas súas reducidas 999 ha unha notable biodiversidade, polo que tamén foi declarado en distintos datas como Humidal de Importancia Internacional do Convenio de Ramsar, Espazo Protexido da Rede Natura 2000 (ZEC e ZEPA) e Espazo Natural Protexido derivada da a lexislación autonómica. Como se pode observar na ampla documentación gráfica sobre este acto publicada na prensa galega (máis...) o acto festivo organizado pola Xunta de Galicia:

 • Contou coa presenza de distintas autoridades (Presidente da Xunta de Galicia, Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Directora Xeral do Patrimonio Natural, Presidente da Xunta Consultiva do Parque Natural e outras) que dificilmente poden alegar descoñecemento sobre a normativa aplicable neste singular espazo.
 • Desenvolveuse na área contigua ao Centro de Interpretación do Litoral de Galicia (CIELGA) onde se instalaron diversas infraestruturas (palco ou carpa, toldos, mesas, bancos, etc) nunha área do ecosistema dunar (duna terciaria ou duna fixada, con vexetación natural de distintos tipos de hábitats arbustivos pero afectada en tempos recentes pola plantación de especies alleas como Pinus pinaster e Pinus radiata) que en parte viuse afectada polos lamentables e neglixentes incendios que arrasaron o Parque Natural nos veráns pasados, e que aínda se atopa en proceso de restauración ambiental tal e como se indica nos letreiros da Consellería de Medio Ambiente.
 • Contou cunha potente megafonía, homologable en potencia á de calquera verbena ou romaría, sendo utilizada de forma continua ao longo da mañá e durante toda a tarde, xunto con actuacións musicais,dun grupo de danza tradicional acompañado por gaiteiros, e escolares.
 • Incluíu un “refrixerio” con ampla subministración de comida e bebidas, incluídas as alcohólicas.
 • Incluíu unha inadecuada plantación de árbores sobre unha área do ecosistema dunar, elixindo especies que resultan incongruentes coas súas características ecolóxicas e botánicas, e que soamente contribúen a degradar estas áreas do ecosistema dunar. Precisamente estas zonas, que deberían ser protexidas e restauradas, foron polo contrario sometidas a unha intensa e inxustificada roza da vexetación nativa con eliminación dun gran número de elementos arbustivos, especialmente de Daphne gnidium, así como especies endémica como Angelica pachycarpa, respectando unicamente as especies arbóreas, a maioría delas alleas a estes ecosistemas (Pinus pinaster, Pinus radiata, etc).

A área onde se realizaron os actos do 25 Aniversario do Parque Natural intégrase completamente dentro da “ZONA-1 Area Litoral”, establecida no seu Plan de Ordenación dos Recursos Naturais (Decreto 148/1992), incumprindo:

 • O artigo 3 do PORN do Parque Natural de Corrubedo, que na ZONA-1 só permite actividades científicas e de uso público, estando estas últimas restrinxidas á área de praia e ao acceso á mesma a traverso dos camiños habilitados para ese efecto. O PORN restrinxe ademais a tipoloxía de actividades de uso público nestas áreas a actuacións de “paseo, baño, xogo, e actividades deportivas non permanentes” e non contempla nin as actividades musicais nin a organización de comidas campestres multitudinarias.
 • O artigo 3.5 do Decreto de Declaración do Parque Natural (Decreto 139/1992), que prohibe o uso de megáfonos ou de calquera instrumento de amplificación de son que perturbe a tranquilidade do parque. Esta prohibición, común na maioría dos espazos naturais europeos, recóllese igualmente no Plan Director da Rede Natura 2000 (Decreto 37/2014).
 • O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014):
  • Que inclúe a área onde se celebraron os actos do 25 Aniversario do Parque Natural de Corrubedo na “ZONA-1 Area de Protección”, destinada prioritariamente á conservación dos compoñentes da biodiversidade e do patrimonio natural. Xa que logo non considera adecuada esta zona para levar a cabo actividades de “uso público” que supoñan a aglomeración de persoas ou que xeren perturbacións sobre o ecosistema, que deberían ser establecidas noutras áreas do espazo ou preferiblemente fóra deste.
  • Que prohibe, de forma taxativa e sen ningún tipo de excepción, o uso de megafonía, así como doutros aparellos de son que perturben a tranquilidade e a calma da fauna e do propio espazo natural (art. 61. 3. G. 2. VI).

Os actos organizados pola Xunta de Galicia o 05/06/2017 reflicten unha vez máis o nivel de descontrol e desinterese na protección da biodiversidade e o patrimonio natural de Galicia, por parte das persoas oficialmente encargadas (e remuneradas) de garantir a súa protección e conservación.Os “actos festivos” organizados en Corrubedo contrastan coa realidade dun Parque Natura que leva 25 anos soportando unha mala xestión (construcións de vivendas que nunca deberon ser autorizadas, falta de persoal dedicado a tarefas de conservación, xestión e vixilancia, falta de actuacións de restauración e control de ecosistemas, incrementos nos impactos na periferia do Parque Natural que afectan á conectividade e permeabilidade do sistema, falta de control de especies invasoras, etc.). Xestión que mesmo empiorou nos últimos dous anos ao suprimirse a figura do director conservador, reducirse o persoal no parque, reducirse os traballos de restauración, control e seguimento de hábitats e especies. Estas deficiencias se magnifican no referente ao uso público, de modo que na actualidade estase a vulnerar de forma continua a normativa vixente, con tránsito ilegal de persoas sobre a duna móbil, un dos ecosistemas máis fráxiles e máis valiosos de todo o litoral galego, así como a circulación e aparcadoiro indiscriminado de vehículos sobre áreas expresamente prohibidas. Ao respecto chama a atención que, mentres que a Xunta de Galicia reduciu considerablemente os efectivos de persoal e as medidas para controlar o masivo uso público do Parque Natural (máis de 200.000 persoas/ano), o alcalde de Ribeira siga empeñado, e así o manifestou no acto, en que se volva autorizar o pisoteo e alteración da duna móbil, unha proposta inasumible en calquera xestión racional dun espazo natural, máxime nun Parque Natural.

Pola súa gravidade estes feitos poderían ser constitutivos dunha acción tipificable como delito polo actual Código penal, así como unha grave infracción do deber de conservar e protexer os compoñentes da Rede Natura 2000, polo que ao abeiro da lexislación europea (Directiva 2003/4(CE), española (Lei 38/1995 e Lei 27/2006) e galega (Lei 1/1995) garante o dereito de acceso á información sobre o medio ambiente, SGHN ven de solicitar á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (PDF):

 • O expediente completo en relación cos actos de celebración do 25 aniversario do Parque Natural de Corrubedo. Incluíndo especialmente as documentos e autorizacións emitidas polo órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza a través dos servizos centrais da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e da Xefatura de Servizo de Parques Naturais, Xefatura Territorial de Medio Ambiente e o Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, vinculadas coa realización das rozas, instalacións de infraestruturas de uso público (palco, toldos, mesas) e instalación do palco e megafonía.
 • Documentación xustificativa que acredite as medidas de xestión e uso público establecidas para o desenvolvemento do acto e a salvagarda dos valores da biodiversidade e do patrimonio natural. Identificando o persoal técnico responsable das mesmas, así como calquera informe emitido por éste antes, durante ou despois da celebración do acto.
 • Documentación dos gastos que puidese asumir a Xunta de Galicia e especialmente a Dirección Xeral de Patrimonio Natural en relación coa realización do acto: adecuación da zona, montaxe e desmontaxe das infraestruturas temporais, actuacións contratadas, instalación e elaboración de paneis ou documentos, subministración de bebida (incluidas as alcohólicas), comidas, así como de calquera material (árbores, camisetas, chapeus, etc). Indicando o importe, o proceso de contratación, así como o tipo de fondo e partida económica no que se asignaron estes gastos, ademais da persoa responsable na autorización dos mesmos.

Ademais, polo nefasto exemplo dado á cidadanía, involucrando mesmo ao propio Presidente da Xunta de Galicia, SGHN solicitou á Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio queproceda ao cese inmediato dos cargos de libre designación responsables da organización de ditos actos: Directora Xeral de Patrimonio Natural, así como da Xefa Territorial de Medio Ambiente da Coruña, Xefe do Servizo de Parques Naturais e Xefe do Servizo Provincial de Patrimonio Natural da Coruña.

Saída do Día do Medio Ambiente 2017 por terras de Laza
Unha xornada fantástica e chea de descubrimentos

Ourense-Laza, 17-06-2017

Unha MAGNÍFICA celebración do Día Mundial do Medio Ambiente a do pasado sábado 10 de xuño. E é que ... contamos con colaboración de veciños dos lugares visitados que presumen dos seus pobos e que nos axudaron a coñecer algúns segredos da contorna máis próxima e parte da historia recente destes pobos de montaña. A eles: Isabel de Cerdedelo, Héctor de Laza, Xosé Ramón Reigada, Beni Rodríguez, José Ramón de Cerdedelo, Bruno Rúa, moitas grazas e moitas grazas tamén aos nosos consocios e compañeiros da Asociación de Estudos de Santa Mariña, do Ateneo de Ourense e da SGHN, que puxeron o seu grauciño de área, en especial a Víctor, José Ramón, Serafín e, .. en fin, a todos os que participamos nesta xornada.

Para chegar a Toro desde Laza hai que tomar unha estrada estreita, con curvas e empinada que hoxe se supera cómodamente en coche, antes segundo conta Beni chegar ata aquí esixía bastante esforzo pois só había un camiño coñecido: "o reventón". 

Un pouco antes de chegar a Toro toca lección de xeoloxía: no desmonte da estrada apréciase como a roca inferior está cuberta por unha banda relativamente estreita de material diferente, tal e como explica José Ramón este é un punto de gran interese xeolóxico pois aquí atópase unha zona contacto entre materiais líticos diferentes co cabalgamento e superposición duns sobre outros. O material inferior, pizarras do mesmo tipo que as de Valdeorras, é o material que se atopa nos lugares a visitar pero cunha gran diferenza respecto de aquelas: están moi deformadas por fracturas e pliegues que impiden a súa explotación comercial a gran escala aínda cando nas proximidades de Cerdedelo existiu unha canteira de extracción deste material.

Desde a embocadura da "pista do marroquí" (deformación do nome orixinal de “Pista do Marroquín”) a paisaxe é ampla e montañosa con moitas liñas de horizontes, o río Cabras descende desde Correchouso ata o val de Laza para desembocar no Támega, o Castelo de Monterrei, as terras de Portugal, as estribacións do Macizo central, ... Na contorna do Castelo de Monterrei chama a atención o tratamento da zona incendiada o ano pasado con alfombrado de palla en franxas; esta circunstancia é aproveitada para incidir sobre a problemática incendiaria, a urxente necesidade de evitar os incendios e a eficacia dos tratamentos post-incendio.

Máis...

Cabalgamento en Toro.

Merlo rubio (Monticola saxatilis) femia.

 

Para un proxecto de turismo insustentable

Desbroce de hábitats prioritarios na ZEC Estaca de Bares

Santiago, 09-06-2017

No mes de maio que ven de rematar, un equipo da SGHN observou unha importante alteración dos hábitats litorais na contorna da Punta de Estaca de Bares (Concello de Mañón, A Coruña), abarcando unha superficie de máis de 30.000 m2 dentro da Rede Natura 2000 ao contar coas figuras de protección de Zona de Especial Conservación ES1110010 Estaca de Bares e Espazo Natural Protexido (Zona de Especial Protección dos Valores Naturais Estaca de Bares), sendo zona contigua á ZEPA ES0000495 Espacio mariño de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares.

A alteración dos hábitats litorais causouna unha roza mecánica realizada integramente dentro da Zona-1 do espazo natural, que de acordo co Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014), está destinada á conservación dos compoñentes da biodiversidade e do patrimonio natural.A roza mecánica provocou unha perda total da estrutura dos tipos de hábitats naturais e supuxo unha gravísima alteración do seu funcionamento ecolóxico, afectando ademais ao estado de conservación de diferentes especies de flora e fauna silvestre, que forman parte destes hábitats, ou empregan os mesmos como área de refuxio ou alimentación. A roza coincidiu, ademais, coa fase de cría de numerosas especies silvestres, ocasionando a alteración ou interrupción dos seus ciclos biolóxicos.

Entre os tipos de hábitats litorais gravemente afectados pola roza mecánica atópanse 7 considerados de interese comunitario pola Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat). Compre salientar que 3 deles (indicados con asterisco) considéranse “hábitats prioritarios” polo que, de acordo coa normativa vixente (Directiva 92/43/CEE, Lei 42/2007 e Decreto 37/2014), a súa conservación supón unha especial responsabilidade para a Comunidade Autónoma de Galicia:

 • 1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.
 • 4020* Breixeiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix.
 • 4030 Breixeiras secas europeas.
 • 4040* Breixeiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans.
 • 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira.
 • 7220* Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
 • 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira.

A roza dos hábitats de interese comunitario na Zona-1 da ZEC Estaca de Bares, supón un grave incumprimento da Directiva 92/43/CEE, así como da Lei 42/2007 e do Decreto 37/2014. Dita actuación podería ser ademais considerada como constitutiva dun delito penal conforme ao indicado na Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, ao poderse considerar que os feitos aquí denunciados puideron provocar un grave desequilibrio ecolóxico no ecosistema sublitoral do espazo natural referido, alterando a súa estrutura, funcionamento e composición biolóxica, propiciando ademais a entrada de especies exóticas invasoras.

Segundo información obtida no propio Concello de Mañón, esta acción destrutiva levada a cabo sobre os hábitats de interese comunitario da ZEC Estaca de Bares estaría vinculada ás fases iniciais da execución dun proxecto construtivo promovido pola Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia), destinado a transformar e artificializar a punta de Estaca de Bares para promover un turismo irracional e insustentable. Ditas actuacións nada teñen que ver coas necesidades de xestión e conservación da ZEC Estaca de Bares, de acordo co Plan Director dá Rede Natura 2000, e deberían ser prohibidas ou en todo caso sometidas previamente a un procedemento de impacto ambiental.

Por istes motivos, SGHN ven de solicitar á Dirección Xeral de Patrimonio Natural queincoe a correspondente denuncia sobre afección a un Espazo Natural Protexido (ZEPVN - Estaca de Bares) pertencente á Rede Natura 2000 (ZEC Estaca de Bares), para que de acordo coa lexislación vixente investigue os feitos denunciado e aplique no seu caso as medidas sancionadoras aos promotores e cooperadores dos feitos denunciados.

Ao abeiro da lexislación europea (Directiva 2003/4/CE), española (Lei 38/1995 e Lei 27/2006) e galega (Lei 1/1995) que garante o dereito de acceso á información sobre o medio ambiente, e coa finalidade de presentar as oportunas denuncias sobre os feitos diante da Comisión Europea e a Fiscalía de Medio Ambiente, SGHN ven de solicitar á Dirección Xeral de Patrimonio Natural (PDF) copia confrontada e numerada de toda a información que obra nos Servizos Provinciais e nos Servizo Centrais da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, especialmente dos informes ou autorizacións emitidas polos axentes ambientais, técnicos dos servizos e responsables da Dirección Xeral do Potrimanio Natural, así como de calquera documentación traslada desde a Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) ou do Concello de Mañón.

 

No Museo de Historia Natural de SGHN

Presentación do libro "Ferrol y la biología marina"

Ferrol, 07-06-2017

O vindeiro venres ás 19 h, no salón de actos do Museo de Historia Natural de SGHN na praza de Canido de Ferrol, Carlos Brezmes presentará o seu libro Ferrol y la biología marina no que fai un repaso ao traballo desenvolvido por ilustres naturalistas como Humboldt, Paz y Memmiela, López Seoane ou María de los Ángeles Alvariño e, como non, tamén por entidades como aa Sociedade Galega de Historia Natural.

Bioloxía mariña

Que teñen en común Alejandro de Humboldt, Patricio Paz y Membiela, Mariano Graells Aguera, Víctor López Seoane, Alberto Grimaldi, Odón De Buen y Del Cos, Ángeles Alvariño González, a Sociedade Galega de Historia Natural e a Estación de Bioloxía Mariña da Graña? A adiviña longa, resposta breve: dúas cousas, Ferrol e a bioloxía mariña. A xeografía da ría ferrolá motivou aos Borbóns do s.XVIII á creación dunha nova cidade, neste recanto de Iberia, para renovar a obsoleta flota de entón, motivou a concentración de científicos e técnicos da construción civil e naval.

Este referente favoreceu o paso pola cidade de personaxes relacionados coas nacentes ciencias do mar. Tal foi o caso de Humboldt. Nos dez días pasados na Coruña, á espera da saída da expedición por América -nun buque da Armada- sacou tempo para visitar Ferrol e facer medicións e experimentos. Un rioxano, Graells estudou dende a cidade a potencialidade do cultivo da ostra, reparando na espléndida ría de Ortigueira. O aragonés Odón de Buen -futuro primeiro director do Instituto Español de Oceanografía- quen sairía de Ferrol noutra expedición científica da Armada, non sen antes iniciarse aquí no estudo dos crustáceos. Alberto Grimaldi, príncipe de Mónaco, veu estudar a pesqueira da sardiña, nun pioneiro modelo de traballo. Tamén ferroláns coma o malacólogo Paz y Membiela, o naturalista López Seoane, cun recoñecido labor zoolóxico, e a serantesa Ángeles Alvariño, quen rompeu moldes no seu tempo, non so por varios «ser a primeira muller en...» senón polo seu valorado prestixio científico. Persoas e instalacións, a da USC na Graña e o Museo da SGHN, glosadas no libro de Carlos Brezmes, que esta tarde se presenta en Canido.

Xan R. Silvar é o Delegado de SGHN en Ferrol

E por qué non en Galicia?
Castilla-León somete a información pública a Orde anual de vedas

Santiago, 02-06-2017

Mediante Resolución de 18 de maio de 2017, a Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Junta de Castilla y León) na veciña comunidade autónoma de Castilla-León "con el fin de favorecer la máxima participación de la sociedad en su conjunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas" ven de someter ao trámite de información pública durante 20 días a proposta de “Orden Anual de Caza”, que se pode consultar na plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León

SGHN considera unha magnífica iniciativa a decisión da Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Junta de Castilla y León) e ven de solicitar á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (PDF) que a imite e someta a información pública a Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies.

 

Espazo profundo: Pequena Nube de Magallanes

Efemérides astronómicas de xuño

.Ferrol, 30-05-2017

A Pequena Nube de Magallanes é a menor das dúas galaxias irregulares que conforman as Nubes de Magallanes. Atópase na constelación do Tucán no Hemisferio Sur.

Estas dúas galaxias orbitan a Vía Láctea unha vez cada 1.500 millóns de anos, e entre si cada 900 millóns de anos, ainda que observación recentes din que podería estar movéndose demasiado rápido para orbitar a Via Láctea. Atópase a 210.000 anos luz de distancia e estímase entre 3.000 e 4.000 millóns o número de estrelas que a forman. Ten unha magnitude aparente de 2,7.

O seu nome vén do navegante portugés Fernando de Magallanes, que as observou na súa viaxe ao redor do mundo en 1519. A súa abreviatura SMC vén do seu nome en inglés “Small Magellanic Cloud”. Outros nomes son: NGC 292, PGC 3085, Nubecula Minor, ISO29-21 e IRAS 00510-7306.

Algunhas observacións suxiren que podería ser unha galaxia de disco barrada, deformada por interaccións gravitacionais coa Vía Láctea e a Gran Nube de Magallanes. A existencia da corrente de Magallanes, unha cola de gas que se desprendeu do sistema de SMC-LMC, proporciona unha evidencia das interaccións entre estas tres galaxias. Recentes estudos din que tras SMC, e separada uns 30.000 anos luz, atópase un remanente de esta coñecido como Mini Nube de Magallanes (MMC).

A astrónoma norteamericana Henrietta Swan Leavitt, facendo un estudo sobre estrelas variables en SMC, descubriu a relación entre o período e a luminosidad das estrelas “Variables Cefeidas” o que permitiu a determinación das distancias aos obxectos no Universo. As nubes de Magallanes son visibles a primeira ollada, pero hai que desprazarse ao hemisferio sur para poder velas. De momento invitámosvos a gozar SMC nesta foto obtida en Chile por un compañeiro da SGHN e de Fotografía Ferrolterra, na que tamén podemos ver na parte superior o cúmulo globular 47 Tucanae.

Ver ampliación.

 • Día 1: Ás 12:43 h a Lúa en Cuarto Crecente.
 • Día 3: Venus e Urano moi próximos, na constelación de Piscis.
 • Día 4: Xúpiter e a Lúa moi próximos, na constelación de Virgo.
 • Día 9: Ás 13:11 h Lúa Chéa.
 • Día 10: Saturno e a Lúa moi próximos, na constelación de Ofiuco. Choiva de meteoros Ofiucidas. Actividade do 19 de maio ao 10 de xullo, cun máximo de 5 por hora, radiante en Ofiuco. A proximidade da Lúa chea dificultará a observación dos meteoros.
 • Día 17: Ás 11:34 h a Lúa en Cuarto Minguante.
 • Día 20: Venus e a Lúa moi próximos, na constelación de Ofiuco.
 • ía 21: Ás 04:15 h comeza o verán no hemisferio norte, inverno no sur.
 • Día 24: Ás 02:32 h Lúa Nova
 • Día 30: Aniversário da caida en Tunguska (Siberia), en 1908, dos posibles restos dun cometa. As consecuencias son visibles ainda hoxe.

Planetas

 • Mercurio en Tauro con magnitude -1,48. Non visible pola súa proximidade ao Sol.
 • Venus en Aries con magnitude -3,83. Visible una hora antes do amencer.
 • Marte en Xéminis con magnitude 1,9. Non visible pola súa proximidade ao Sol..
 • Xúpiter en Virgo magnitude -1,73. Visible case toda a noite.
 • Saturno en Ofiuco magnitude 0,21. Visible toda a noite.
 • Urano en Piscis, magnitude de 6,2. Visible dúas horas antes do amencer.

Cometas

 • Tan só 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak (2017) con magnitude 6 entre as constelacións de Serpens Cauda e Ofiuco, C/2015 V2 (Johnson) con magnitude 6 entre Bootes e Virgo e C/2015 ER61 ( PanSTARRS) con magnitude 7 en Piscis, poden verse cun telescopio pequeno. Os demais pola súa magnitude son dificilmente localizables.

Ver ampliación.

 

Seguemento da píllara das dunas en Ferrolterra

Ferrol, 30-05-2017

Seguro que estaban a preguntarse, queridas xentes, que fora daquelas Píllaras das dunas das que tanto falabamos... Pois, ale hop! Eiquí temos a máis avanzada da colleita de Frouxeira e San Xurxo-Esmelle tras pasar a súa primeira revisión "pediátrica".  Saiban vostedes que corren por Esmelle tres poliños QUE AÍNDA NON PODEN VOAR!! Un niño máis agarda que eclosionen tres ovos e en Frouxeira temos tres niños máis en marcha. Lembren que, a parte da etapa dos ovos, os polos son MOI VULNERABLES, hai que axudalos levando os cans coa correa, ou elixindo outros sitios de paseo.

Aquí deixamos un pequeno vídeo dos coidados para coñecer aos nosos novos veciños: https://youtu.be/gdqb2Yiy4m8
E a ligazón á noticia en La Voz de Galicia e V Televisión.

 

Visita a Ferrol de xornalistas especializados en turismo

Ferrol, 29-05-2017

Organizada pola Sociedade Mixta de Turismo do Concello de Ferrol a pasada fin de semana tivo lugar a visita de sete profesionais de medios especializados en turismo de toda España. Na xornada do sábado estiveron acompañados por un monitor da SGHN nun percorrido en bus pola Costa Ártabra (praias de Doniños, San Xurxo, Esmelle e Santa Comba) e a visita do Museo de Historia Natural de SGHN. Os expertos en turismo apreciaron o atractivo das costas ferrolás. Amosaron tamén interese polos contidos e a xénese do Museo da SGHN.

 

O resultado obtido sorprenderá a máis de un

Hoxe fai 20 anos que SGHN comezou a campaña a prol do P.N do Courel e Enciña da Lastra

Santiago, 26-05-2017

Despois de varios meses de traballos preparatorios e xestións diversas, o 26-05-1997 a Sociedade Galega de Historia Natural solicitou ás administracións competentes na materia (Ministerio de Medio Ambiente, Junta de Comunidades de Castilla y León, Xunta de Galicia) a elaboración dun Plan de Ordenación dos Recursos Naturais das Serras do Courel e Enciña da Lastra para a súa posterior declaración como Parque Natural. SGHN remitíu, asimesmo, unha copia desta solicitude, xunto cunha carta explicativa, ós alcaldes dos dezaseis concellos das provincias de León, Lugo e Ourense que se beneficiarían pola declaración deste Parque Natural.

Tanto pola sua extensión (87.400 ha; 65.345 ha en Galicia) como polo indubidable interese natural, éste sería o espacio protexido máis sobranceiro de Galicia e tería entidade propia na rede de espacios naturais do noroeste ibérico. O Parque Natural proposto abrangue as Serras do Courel, de Oribio e do Rañadoiro, as serras do Bierzo leonés limítrofes con Lugo ó sur da N-VI, e as Serras de Cereixidos, dos Cabalos, de Enciña da Lastra e os Montes de Oulego.

A iniciativa da SGHN de promover a declaración do PN das Serras do Courel e Enciña da Lastra motivouna a preocupación polo desenvolvemento sostible, económico e ecolóxico, deste espacio natural, no convencemento de que a conservación do Medio Ambiente en xeral, e destas serras en particular, non poderá acadarse sen unha mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

Mapa (pincha na imaxe para ampliar) e superficies do Parque Natural das Serras do Courel e Enciña da Lastra proposto por SGHN en 1997.

As razóns ambientais para declarar que as Serras do Courel e Enciña da Lastra, que constitúen unha unidade bioxeográfica natural, fosen declaradas Parque Natural son simplemente abrumadoras pois estas serras:

 • Destacan dende o punto de vista xeomorfolóxico e xeolóxico:
  • A riqueza de formacións glaciares e periglaciares de baixa altitude, destacando os vales da Seara, Visuña e Romeor, nos que se encontran depósitos e formas de orixe glaciar; sobresae tamén a Lagoa Lucenza na cabeceira do primeiro destes vales.
  • As formacións cársticas, que se manifestan en fermosos exemplos de paleocarst, covas, sumideiros e surxencias.
  • Os escarpes calcáreos de grande beleza paisaxística (Pena Falcoeira na imaxe da esquerda).
  • A orixinalidade do modelado fluvial, moi pouco modificado pola acción antrópica.

Posúen un excepcional valor botánico en relación coa Península Ibérica por:

 • A súa elevada riqueza florística: máis de 1000 especies vasculares. A título ilustrativo cabe sinalar que esta cifra representa arredor da metade da flora total de Galicia en tan só un 2% da súa superficie.
 • A presencia de 2 endemismos exclusivos (Petrocoptis grandiflora e Rhamnus legionensis), especies únicas a nivel mundial, e 9 endemismos de área restrinxida (Armeria rothmaleri, Campanula adsurgens e Leontodon farinosum, entre outros).
 • A existencia nelas dunha cuarta parte das comunidades vexetais recollidas pola Directiva Hábitat para Galicia (8 delas de conservación prioritaria) e que constitúen o criteiro base para a inclusión dun territorio na Rede Natura 2000 da Unión Europea.

Rhamnus legionensis (arriba) e Petrocoptis grandiflora (dereita), dúas xoias botánicas do Parque Natural de Enciña da Lastra

 • Posúen un sobresaínte valor faunístico por:
  • A existencia de máis de 190 especies de vertebrados, que constituen a práctica totalidade da fauna terrestre de vertebrados no Noroeste da Península Ibérica.
  • Formar parde dunha IBA (Important Bird Area = área importante para as aves) polo que, de acordo coa Directiva Aves, a súa conservación é considerada de interese comunitario pola Unión Europea.
  • A presencia de polo menos 8 especies (voitre branco, aguia albela, rapina cinsenta, águia real, águia perdiceira, falcón peregrino, lobo e londra) das 18 de vertebrados máis útiles para o sistema de indicadores faunísticos aplicable á planificación e xestión do medio natural na Península Ibérica.
  • A existencia de importantes poboacións de quirópteros, incluíndo a principal colonia de Miniopterus schreibersi de Castela-León e Galicia, que é, ademáis, unha das cinco maiores da Península Ibérica.
  • Albergar o gradiente de comunidades faunísticas máis rico de Galicia e un dos máis ricos de Castela-León, con biocenoses características das rexións mediterránea e eurosiberiana.
  • A importante riqueza das súas comunidades de mamíferos carnívoros (lobo, raposo, armiño, donicela, tourón, martaraña, garduña, teixugo, londra, algalia e gato bravo).
  • A existencia de comunidades animais, moi singulares, en medios antropizados, o que constitúe un dos últimos exemplos en Europa occidental da integración da fauna en medios humanos tradicionais que presentan, asimesmo, importantes valores etnográficos.
 • Posúen sobranceiros valores paisaxísticos, pola singularidade da utilización dos sistemas agrosilvopastorais adaptada as diferentes condicións do medio de montaña.
 • Albergan destacables valores culturales tanto prehistóricos (castros, indicios de ocupación paleolítica), como históricos (sinais do proceso de romanización, a entrada en Galicia do camiño de Santiago).
 • Poden aínda alcanzar un desenvolvemento económico sostible se se aplica a Estratexia Mundial para a Consevación elaborada polo Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA), o Fondo Mundial para a Vida Silvestre (WWF) e a Unión Internacional para a Conservación da Natureza (IUCN), estratexia que incorpora os principios de:
  • Sostenemento ecolóxico para que o desenvolvemento sexa compatible con mante-los procesos ecolóxicos, a biodiversidade e os recursos biolóxicos.
  • Sostenemento económico para que o desenvolvemento sexa economicamente eficente e equitativo entre as xeneracións e dentro destas.
  • Sostenemento social para que o desenvolvemento aumente o control das persoas sobre a súas propias vidas e manteñan e fortalezan a identidade da comunidade.
  • Sostenemento cultural para que o desenvolvemento sexa compatible coa cultura e cos valores das persoas afectadas por él.
 • Son merecedoras de medidas legais de protección de acordo co espíritu e a letra da Ley 4/89, da Conservación dos espazos naturais e da flora e fauna silvestres, hoxe sustituida pola Ley 42/2007 do Patrimonio Natural e a Biodiversidade.

Todos istes argumentos científicos e ambientais deberan abondar para que as distintas administracións houberan tomado a iniciativa de declarar o PN das Serras do Courel e Enciña da Lastra. Non foi así, pero a proposta de SGHN recibiu o apoio dun total de 50 investigadores da Universidade de León (Departamentos de Bioloxía Vexetal e Bioloxía Animal), a Universidade do País Vasco (Departamento de Bioloxía Vexetal e Ecoloxía), a Universidade de Santiago de Compostela (Departamentos de Bioloxía Vexetal, Ecoloxía e Xeografía), a Universidade de Vigo (Facultad de Ciencias) e o Consello Superior de Investigacións Científicas (Estación Biolóxica de Doñana, Real Jardín Botánico de Madrid, Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia).

A campaña de SGHN e os valiosísimos apoios que recibíu conseguiron unha victoria parcial pero moi importante: mediante o Decreto 157/2002, do 04-04-2002 a Consellería de Medio Ambiente declarou o Parque Natural da Serra de Enciña da Lastra cunha superficie de 3.151 ha, unha vez que o Decreto 77/2002, do 28-02-2002, aprobase o seu Plan de Ordenación dos Recursos Naturais. A nova foi, sen dúbida, moi boa en canto supuxo a protección da Serra de Enciña da Lastra, unha das xoias máis valiosas e ameazadas do patrimonio natural galego (máis...).

O PN da Serra de Enciña da Lastra foi ambientalmente moi beneficioso, pero... e para a xente?

Segundo os datos oficiais obtidos da páxina web do Instituto Nacional de Estatística, o declive demográfico entre 2002 (ano da declaración do PN da Serra de Enciña da Lastra) e 2016 (últimos datos dispoñibles) é dun -23,8% no conxunto dos 16 concellos que se terían visto favorecidos pola declaración do PN das Serras do Courel e Enciña da Lastra proposto por SGHN. O único concello con tendencia positiva é O Barco de Valdeorras (+3,5%), sen dúbida favorecido porque ao ser cabeceira de comarca está a absorber parte da poboación dos concellos limítrofes. Descartando pois o caso excepcional de O Barco, o declive demográfico nos 15 concellos restantes é dun -25,6%.

E qué pasa con Rubiá, único concello favorecido pola declaración como Parque Natural da parte ourensá da Serra de Enciña da Lastra? Pois que é un dos tres concellos da zona que menos poboación perderon nos últimos 15 anos. A súa tendencia demográfica é 5,7 puntos porcentuais mellor que a do conxunto dos concellos (7,5 puntos mellor excluindo O Barco). Quizais aínda máis significativo é que a evolución demográfica de Rubiá (-18,1%) é 11,2 puntos porcentuais mellor que a do concello de Sobrado (-29,3%) no que se sitúa a parte leonesa da Serra de Enciña da Lastra, non declarada Parque Natural. Lonxe de perxudicar aos habitantes do espazo protexido semella claro que a declaración do Parque Natural contribuiu de xeito notable a paliar o abandono do rural e o despoboamento do concello de Rubiá.

En 2002 SGHN felicitou á Consellería de Medio Ambiente pola declaración do P.N. da Serra de Encińa da Lastra. Cando poderá felicitala pola ampliación ás Serras do Courel, de Cereixido e dos Cabalos, e os Montes de Oulego? Cando poderá felicitar á Junta de Comunidades de Castilla y León por protexer a vertente leonesa desas serras?


 

Axotamento de porcos bravos no "Canaval do Ulla"

Atentado en época de cría contra a escribenta das canaveiras, ave en perigo de extinción

Santiago, 23-05-2017

De acordo coa información recibida por SGHN, o pasado domingo día 21 de maio tivo lugar un axotamento de porco bravo (Sus scrofa) no “Canaval do Ulla”, dentro da “ZEC ES1140001 Sistema fluvial Ulla-Deza” no que participaron deceas de cazadores con cans, nunha “actividade autorizada” segundo informou verbalmente o axente forestal de zona, polo que SGHN ven de dirixirse á Conselleira de Medio Ambiente (PDF) expoñendo:

 • Que a subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) está incluida coa categoría de “En perigo de extinción” nos catálogos galego (Decreto 88/2007) e español (Real Decreto 139/2011) de especies ameazadas.
 • Que, segundo o Decreto 75/2013 polo que se aproba o "Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia", o “Canaval do Ulla” está catalogado como “Área prioritaria de conservación” e, polo tanto, está considerado oficialmente como unha das “zonas vitais para a supervivencia e recuperación da subespecie, xa que os utiliza para a reprodución e alimentación”.
 • Que o axotamento de porco bravo no “Canaval do Ulla” se realizou en plena tempada de reprodución e crianza tanto da escibenta das canaveiras como de multitude de especies de fauna con diversas categorías de proteción a nivel autonómico, estatal e europeo.
 • Que a Lei estatal 42/2007 establece que:
  • Queda prohibido dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior” (Artigo 52.3 ).
  • (Queda prohibido) “Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo” (Artigo 54.1.b).
 • Que segundo o dicionario da Real Academia Galega axotar é “asustar con voces e acenos [un animal] para que se vaia do lugar onde está”, sendo imposible axotar con persoas e cans aos porcos bravos sen ao mesmo tempo axotar ao resto da fauna vertebrada presente na zona, nomeadamente (pero non exclusivamente) a subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher).

Tendo en conta o devandito, SGHN solicitou á Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (PDF) que:

 • Proporcione á SGHN toda a información relativa a dito axotamento de porco bravo que obre no seu poder, xunto cos criterios e condicionado de aprobación, así como o(s) nome(s) e cargo(s) da(s) persoa(s) que o aprobaron.
 • Proceda á apertura inmediata dun expediente informativo para depurar as posibles responsabilidades administrativas e penais dos responsables de autorizar dita actuación claramente contraria ao espírito e a letra da lexislación estatal (Lei 42/2007, Real Decreto 139/2011) e autonómica (Decreto 88/2007, Decreto 75/2013).

 

"Con herbicidas e ao tolo": novas "proxecións" na estrada N-655

Ferrol, 19-05-2017

Xan R. Silvar envíanos imaxes dun novo caso de fumigación abusiva con herbicidas nas cunetas dunha estrada, xusto por onde flúe cara aos regatos e ríos toda a auga que escorre do pavimento e, moitas veces, dos noiros da propia infraestrutura.

Aves da Limia: I. Non paseriformes. II. Paseriformes
Xa dispoñible!!!

Unha obra monumental que recolle nun total de 674 páxinas, con 250 mapas de distribución, 110 mapas de nomes vernáculos e 270 fotografías, o exhaustivo traballo de investigación sobre a avifauna de A Limia realizado entre 1975 e 2017 por tres membros históricos de SGHN: Antonio Villarino, Serafín González e Felipe Bárcena.

Para as 264 especies de aves rexistradas, preséntase a súa distribución (estival, invernal e nos pasos migratorios) nas 416 cuadrículas UTM de 1x1 km estudadas, baseándose para iso nos case 23.000 rexistros non repetitivos de presencia de especies por cuadrícula.

Ademais, preséntanse tamén a distribución dos nomes vernáculos das especies de aves, a partires dos resultados das enquisas feitas a un total de 180 persoas dos 78 núcleos de poboación da zona de estudo.

Herdeira do espírito solidario de "Antela, a memoria asolagada", que contribuiu á edición desta nova publicación, os beneficios derivados da venda de "Aves da Limia" adicaranse íntegramente á conservación e recuperación de ecosistemas acuáticos e forestais na Limia que está a desenvolver SGHN-Sección Antela, na Veiga de Vilaseca, na Veiga de Gomareite e os que se poñan en marcha no futuro.

CÓMO MERCAR "AVES DA LIMIA I E II" E RECIBILO NA CASA

Datos para a transferencia:

 • TITULAR DA CONTA BANCARIA: Centro de Estudios da Limia
 • IBAN: ES40 2080 0450 8130 4004 2995
 • IMPORTE: 63 euros (libros, 60 euros; gastos de envío, 3 euros)
 • CONCEPTO: O teu nome seguido de "Aves da Limia"

Envía un correo electrónico a avesdalimia@antela.org cos seguintes datos:

 • Nome, apelidos e DNI:
 • Enderezo postal:
 • Correo electrónico:
 • Teléfono:
 • Xustificante da transferencia bancaria.

GRAZAS POR COLABORAR COA SGHN-SECCIÓN ANTELA NA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LIMIA-ANTELA!!!

 

Atlas SGHN de Flora Exótica Invasora
Ficha de identificación de Spartina patens (Ait.) Muhl.

Pontevedra, 12-05-2017

Trátase dunha gramínea con talos de ata 2 m que debe levar bastante tempo estendéndose por Galiza, mais a habitual ausencia de flores e a dificultade da determinación (aseméllase a un Brachypodium) fixo que non fose detectada ata 1999 polo botánico D. Sanleón. Aparece por gran parte da beiramar, especialmente polo sur de Galiza, onde se propaga vexetativamente de xeito moi rápido. Coloniza a parte superior das marismas formando poboacións monoespecíficas que desplazan á comunidade de Juncus maritimus. Ainda que foi considerada en Europa nativa do Mediterráneo co nome de Spartina versicolor Fabre, é orixinaria de norteamérica, admitíndose hoxe a sinonimia de ambos nomes.

Premendo na imaxe da dereite pódese descargar a ficha de identificación en PDF.
Colabora no Atlas escribindo a botanica@sghn.org
http://www.sghn.org/Seccion_Botanica/Seccion_Botanica.html

 

Roteiro xeolóxico polo val do río Louro

Pontevedra, 05-05-2017

A Asociación Trezecatorze, Olho de Sapo e SGHN organizan un roteiro xeolóxico interpretativo. A actividade consiste nunha saída guiada adicada ó coñecemento de algúns aspectos do funcionamento da Terra sobre a que vivimos e dos recursos naturais dos que dependemos totalmente. Esta actividade pretende crear conciencia sobre a importancia dos valores naturais e a necesidade de protexer o noso patrimonio xeológico.

Entre os valores naturais que alberga o val do Louro están as serras do Galiñeiro, Galleiro e o Faro Budiño, e a Zona de Especial Conservación Rede Natura2000 “ZEC Gándaras de Budiño”.

O obxetivo desta actividade é a divulgación dos valores naturais e etnográficos e aportar datos para o coñecemento da biodiversidade e o estado ambiental.

Prazas limitadas. Inscrición gratuíta obrigatoria no correo electrónico: gandaras@sghn.org


*Trátase dunha actividade gratuíta e aberta a tódalas persoas interesadas. Cada participante é responsable único das súas accións e accidentes que puideran producirse. Os convocantes da actividade non se responsabilizan a nivel persoal nin colectivo dos accidentes que podan ocorrer.

 

Reseña en Escapalandia sobre o Museo de Historia Natural

Ferrol, 29-04-2017

O Museo da Sociedade Galega de Historia Natural vai recibindo en Ferrol un número crecente de visitantes, que aprecian os seus contidos e a súa ubicación na cidade coma un atractivo máis para visitar a cidade. Ademáis das testemuñas que deixan as visitas nos cuestionarios de enquisas, tanto de grupos organizados -maioritariamente de centros escolares doe toda Galicia- coma dos visitantes independentes que aproveitan o amplo período de apertura das instalacións, destacan nos últimos meses as recomendacións de expertos en turismo e actividades especializadas. O ano 2016 foron as visitas de blogueiros especializados en turismo os que reflictiron as súas positivias impresións, tras dunha visita guiados polo Administrador do Museo, e corrodinación coa xerencia da  Sociedade de Turismo ferrolá; agora achegamos unha entrada dunha web especializada en actividades para nenos que aprecia o interese da oferta didáctica da SGHN. 

https://www.escapalandia.com/museo-de-historia-natural-ferrol-ninos/

Un alicerce máis para seguir a afondar nas posibilidades das instalacions e continuar co seu desenvolvemento e mellora.

 

"Lume do ceo"
sobre os incendios forestais en Ferrolterra

Ferrol, 28-04-2017

Quizá non haxa nada tan resistente como as lendas populares. Son historias vagas, pero todas veñen ao mesmo, dar unha explicación acaida para sucesos cotiáns, eses feitos inexplicables e odiosos, nos que non cabe en cabeza algunha que o mal veña de nós. Por exemplo o lume. Estes días de sobresaltos polos serios incendios en Ferrolterra, con sans e enfermos desaloxados das súas casas, que non se perderon grazas aos bombeiros e á sorte, tiven ocasión de escoitar a tres persoas (todas menores de 45 anos) botarlle a culpa dos lumes a «un helicóptero que voaba pola zona». A mesma lenda reproducida por xente dos anos 60, para a que o escaravello da pataca o tiraban dende avionetas, o lobo o ceibaban «os do Icona» e así.

O lume non cae do ceo, senón do inferno da desidia e dos problemas cotiáns non resoltos. A lexislación forestal non se cumpre en demasiados aspectos; a distancia de seguridade de plantacións ás vivendas de 30 metros, escasa e incumprida case sempre, supón a cada propietario afectado ter que reclamar para non ver arder a súa casa, a risco de problemas cos donos dos montes. A corta de madeira non se supervisa. Queda ao criterio de vendedor e comprador o estado final da parcela, as máis das veces cargada de toneladas de combustible para o próximo lume. E como se dicía neste xornal o mércores, as autoridades non cumpren no mantemento de pistas e estradas, favorecendo os lumes e poñendo en risco aos bombeiros e os seus equipos. Non é certo que ardan máis as zonas protexidas, o incendio da Lagoa é un ritual moito antes da Rede Natura. En Ferrolterra comeza a xestionarse o forestal con criterios máis técnicos, pero mentres predomine «a monte», queda o lume.

Xan Rodríguez Silvar é o Delegado en Ferrol de SGHN

 

Unha Limia limpa é posible!!!

Veiga de Gomareite: a metamorfose dun vertedoiro nun espazo de valor gandeiro e para a biodiversidade

Vilar de Gomareite (Vilar de Barrio, Ourense), 27-04-2017

Como vimos comentando, na Veiga de Gomareite aínda perdura un retazo das antigas veigas asolagadas polas augas da Lagoa de Antela. Lamentablemente desde xa hai bastantes anos estábase a utilizar como entulleira e vertedoiro de lixo, o cal supón un grande problema pois, ademáis de que “o lixo atrae ao lixo”, os verquidos son caóticos aquí e acolá, reducindo a superficie dispoñible para a flora e fauna, e tamén para o uso gandeiro.

En parte desta Veiga (16 ha) estase a desenvolver un proxecto de gandeiría en extensivo, o cal é unha nova excelente para a conservación da veiga como tal. Para esta superficie SGHN ten asinado un acordo de custodia compartida do territorio có gandeiro promotor do proxecto, que, ao igual que nós, está moi preocupado pola utilización deste lugar como vertedoiro, e procura que esto cambie.

Dentro deste acordo de custodia, e dende 2014, SGHN traballa recuperando parte da veiga orixinal para acadar un incremento da superficie útil retirando e xestionando plásticos, entullos, madeiras, vidro, .... Deica finais do ano 2016 estas labores avanzaron lentamente pois realizábanse de xeito manual grazas á colaboración e esforzo deses voluntarios que sempre están dispostos a botar unha mán aínda que a tarefa semelle descomunal e inabordable.

Claro está que as veces aparecen oportunidades que non se poden deixar pasar, como a Orde do 27 de xuño de 2016 da Dirección Xeral de Conservación da Natureza coas bases reguladoras e a convocatoria para 2016 e 2017 das "axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000", cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020. A Sección Antela entendeu que nesta convocatoria encaixaban perfectamente as actuacións proxectadas na Veiga de Gomareite e que a consecución da axuda suporía un gran avance para a conservación de especies interesantes e para facilitar, ao mesmo tempo, o proxecto de gandeiría antes comentado.

Así, coa colaboración do gandeiro, elaborouse e presentouse o proxecto "Recuperación de Eryngium viviparum, Vanellus vanellus e especies asociadas a humidais na ZEPA de A Limia mediante restauración e mellora dos seus hábitats potenciais". O obxecto do proxecto era retirar os entullos, forxados, lixo, plástico, pedras, … distribuídas por unha superficie dunha hectárea con traslado a xestor autorizado dos residuos e amoreado de pedras limpas noutras zonas da parcela para a posterior construcción dun murete de pedra co que conseguir a prolongación do período de encharcamento na primavera favorecendo as especies obxectivo. Para elo solicitouse o importe máximo subvencionable de 12000 euros tendo en conta que o IVE (21%) non é subvencionable e debe ser cuberto polo solicitante.

Esta era unha ocasión que non se podía desperdiciar, pois se se conseguise esta financiación poderíase dar un bó empurrón ao proxecto de recuperación da Veiga de Gomareite iniciado hai dous anos e medio, como decimos, cun grande esforzo económico e có traballo entusiasta dos voluntarios/as.

resolución non puido ser máis satisfactoria: o proxecto recibiu a máxima puntuación dos presentados por asociacións ou particulares en toda Galicia, así como a totalidade da financiación solicitada: 12000 euros repartido en dúas anualidades 2016 e 2017.

Malia a enorme premura polo prazo extremadamente curto para executar a primeira fase e coa "chuvia de Damocles" pendendo sobre o proxecto (que podería dificultar ou impedir os traballos ao tratarse dunha zona asolagable), o bo "karma" da Sección Antela permitiu rematar en prazo a primeira fase en decembro e completar a segunda fase en xaneiro antes da chegada do "tren de borrascas".

Compre sinalar que o control, dirección, seguemento e separación selectiva de residuos realizouse por membros da SGHN sen custe económico polo cal foi posible abordar outros traballos non previstos, especialmente a construcción do murete de pedra limitando o predio na zona de acceso ás parcelas cultivadas e o amoreado de pedras cara a zona norte do mesmo.

Pero esto non foi todo pois xa antes tiveran lugar cuatro xornadas de limpeza manual dos voluntarios que adicaron case 400 horas de traballo a desbrozar as montoneiras e retirar manualmente todo tipo de entullos que foron entregados a xestor autorizado con gasto de outros 1046 €. No cadro da dereita recóllese o detalle das cantidades aportadas por cada entidade.

 
Unión Europea
Xunta de Galicia
SGHN

Subvención

8.400
3.600
IVE (non subvencionable)
2.520
Elaboración do proxecto
1.372
Dirección de obra
2.770
Actividades previas
Xestión de residuos
1.046
Traballo voluntarios (400 h)
2.400
Total
8.400
3.600
10.108
Pneumáticos
56
uds
Plásticos e restos asimilables
12
m3
Vidro
4,3
m3
Madeira
2
m3
Residuos mesturados
44
m3
Entullos
80
m3
E todo para retirar un total de 104 m3 de entullos e residuos variados amoreados pola Veiga e xuntar e redistribuir máis de 250 m3 de pedra limpa procedente das concentracións parcelarias e que están a ser empregados na mesma Veiga para a construcción dun murete para reter a auga e para a creación dun acúmulo de pedra limitando cunha pista periférica.
Pero deixémonos de números e de palabras e pasemos a ver todo o que SGHN-Sección Antela foi quen de facer con tan poucos euros. Máis...
 

 

Fitos 40 anos Hitos 40 años

Hoxe, como hai 40 anos, a túa axuda é imprescindible
para defender a nosa natureza

Faite da 'Sociedade'

Calendario da Natureza 2016-2017

 

 

OUTRAS NOVIDADES

Directiva 2016/2284 Redución contaminantes atmosféricos

RD 389/2016, Plan Director Red de Parques Nacionales

Decreto 119/2016 Catálogo das paisaxes de Galicia

Especies invasoras preocupantes na UE

Exclusión de REGANOSA do trámite de AIA

Plan de Acción Reserva da Biosfera transfronteiriza do Xurés

Sentencia Tribunal Supremo sobre especies invasoras

Lei 2/2016 do Solo de Galicia

RD 1/2016 Aprobación Plan Hidrolóxico Miño-Sil

Ley 33/2015, modifica Ley 42/2007 Patrimonio Natural y Biodiversidad

Fractura hidráulica ("fracking")